UNESCO’nun Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (Intergovernmental Oceanographic Commission-IOC) oşinografi konusunda uluslararası işbirliğini destekleyen, denizcilik araştırmaları, servisleri, gözlem sistemleri, tehlike azaltma ve kapasite geliştirme konusunda okyanusun ve kıyı alanlarının kaynaklarını daha iyi anlayabilmek ve etkin bir şekilde yönetmek amacıyla programlar koordine eden bir organizasyondur.

Birleşmiş Milletler tarafından IOC tarafından koordine edilmek üzere “Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030)” girişimi başlatılmış olup 2018-2020 yılları da hazırlık periyodu olarak ilan edilmiştir.

IOC Yönetim Kurulu, söz konusu hazırlık döneminde gerçekleşecek aktiviteleri belirlemek ve bir Uygulama Planı hazırlamak üzere 16-20 uzmandan oluşacak bir Yetkili Planlama Grubu (Executive Planning Group – EPG) oluşturmaya karar vermiştir. EPG üyeleri tamamen uzmanlık alanlarına ve akademik yetkinliklerine göre seçilecek olup, hükümetleri temsil etmeyeceklerdir. Bu nedenle kişisel başvurular da kabul edilecektir. Uzman seçimi ekte yer alan Görev Tanım Belgesi çerçevesinde, IOC tarafından seçilmiş IOC’un 5 farklı bölgesini temsil eden görevliler tarafından cinsiyet, yaş, bölgesel dağılım ve deneyim/uzmanlık temel alınarak seçilecektir.

IOC Yetkili Planlama Grubu’nda görev almak isteyen uzmanların 5 Eylül 2018 gece yarısına kadar ekte yer alan başvuru formunu doldurarak IOC Sekretaryasına ocean.decade@unesco.org adresi üzerinden başvurması gerekmektedir.

 

İlgili dokümanlar:

New Decade Brochure : http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002651/265198e.pdf)

Revised Roadmap of the Decade (in 4 languages):

http://ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=21944

High-Level Scientific Conference “From COP21 towards the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development”, UNESCO, 10-11 September 2018: https://en.unesco.org/ocean-climate-conference)

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/unesco-hukumetlerarasi-osinografi-komisyonu-yetkili-planlama-grubu-uzman-gorevlendirmeleri