AMAÇ ve KAPSAM

TÜBİTAK-Münir Birsel Lisans Üstü Bursları Vakfı’nın amacı; üniversitelerimizde yüksek lisans ve doktora öğrenimini sürdürmekte olan üstün başarılı öğrencilerin öğrenim ve araştırmalarını tamamlamalarına yardımcı olarak ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesi için ihtiyaç duyulan üstün nitelikli insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmaktır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Burs için, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bireysel başvuru yapabilirler. Başvuran öğrencinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir.

 

A) Yüksek Lisans Başvuruları İçin

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, 3.00/4.00 veya 75.00/100 ağırlıklı genel not ortalamasıyla bitirmiş olmak,
 • Üniversitelerimizin temel bilimlerden Fizik ve Kimya; mühendislik bilimlerinden Elektrik, Elektronik, Makine, Maden, Metalurji, Jeoloji, Petrol, Uçak veya Kimya Mühendisliği dallarından ülkemizde birinde yüksek lisans programına kayıt yaptırmış ve öğrenimine devam ediyor olmak,
 • 2016 sonbahar döneminde ya da sonrasında girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) sayısal puanı en az 80 olmak,

 

B) Doktora Başvuruları İçin

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, 3.00/4.00 veya 75.00/100 ağırlıklı genel not ortalamasıyla bitirmiş olmak,
 • Yüksek lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, en az 3.20/4.00 veya 80.00/100 ağırlıklı genel not ortalamasıyla bitirmiş olmak,
 • Üniversitelerimizin temel bilimlerden Fizik ve Kimya; mühendislik bilimlerinden Elektrik, Elektronik, Makine, Maden, Metalurji, Jeoloji, Petrol, Uçak veya Kimya Mühendisliği dallarından birinde, ülkemizde doktora programına kayıt yaptırmış ve öğrenimine devam ediyor olmak,
 • 2016 sonbahar döneminde ya da sonrasında girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) sayısal puanı en az 80 olmak,

 

BURSİYERLİK SÜRESİ ve BURS MİKTARI

Öğrenimin başarı ile sürdürülmesi koşuluyla,

 • Tezli yüksek lisans programına kayıt tarihi esas olmak üzere yüksek lisans öğrencilerine en çok 2 yıl burs verilir. Enstitüye kayıt tarihinden itibaren 2 yılını tamamlayan veya 2 yıldan önce öğrenimini bitirenlerin bursiyerlikleri, enstitünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı bitirme tarihi itibariyle sona erer. Aylık burs miktarı, ücretli görevi olmayan yüksek lisans öğrencileri için 1.700 TL/ay’dır.
 • Doktora programına kayıt tarihi esas olmak üzere bursiyerin öğrenciliğinin beşinci yılının sonuna kadar burs verilir. Enstitüye kayıt tarihinden itibaren 5 yılını tamamlayan veya 5 yıldan önce öğrenimini bitirenlerin bursiyerlikleri, enstitünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı bitirme tarihi itibariyle sona erer. Aylık burs miktarı, ücretli görevi olmayan doktora öğrencileri için 2.800 TL/ay’dır.

Not: Vakfımız düzenli geliri olmayan öğrencilere burs vermektedir.

 • Lisan hazırlık sınıfında burs ödenmez.

 

BURSUN DEVAMI ve YÜKÜMLÜLÜKLER

 • Bursiyerlerin burslarının devam edebilmesi için her yarıyıl/yılsonunda ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 3.00/4.00 veya 75.00/100 olması ve MÜNİR BİRSEL VAKFI tarafından danışmana gönderilecek doldurulması istenen “İzleme Form“larının olumlu olması gerekir. Bu şartlardan herhangi birini sağlayamayan bursiyerlerin bursları bir yarıyıl/yıl dondurulur. İlgili koşulların tekrar sağlanması halinde, burs ödemeleri ilk eğitim dönemi başından itibaren yeniden başlatılır. Yarıyıl/yıl dondurma hakkı öğrenciye burs süresince bir kez verilir.
 • Bursiyerin yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlayamayacağı kanısına varılırsa ve başarısızlık nedeni TÜBİTAK-Münir Birsel Vakfı Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilecek sağlık vb. nitelikte sorunlar değilse bursu kesilir.
 • TÜBİTAK-Münir Birsel Vakfı Lisans Üstü Burs Programı çerçevesindeki burslar, başarıya verilen ödül niteliğindedir. Bu nedenle bursiyerlerin mecburi hizmet ve geri ödeme gibi yükümlülükleri yoktur.
 • Bursiyer; herhangi bir yerde ücretli göreve başlaması, kendi adına işyeri açması, TÜBİTAK dahil herhangi bir yerden başka bir burs almaya başlaması, eğitim amacıyla veya başka bir nedenle bir aydan fazla süreyle yurt dışına çıkması, herhangi bir nedenle kayıt dondurması, akademik çalışmayı bursiyerliğinin sona ereceği tarihten önce bitirmesi ya da bırakması vb. durumlarda, TÜBİTAK-Münir Birsel Lisans Üstü Bursları Vakfı’na 15 gün içinde yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür.
 • Yurt içi yüksek lisans veya doktora bursu almakta olan bir bursiyer, aynı zamanda TÜBİTAK’ın yürüttüğü veya desteklediği başka bir programdan ya da projeden burs alamaz.

 

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

Aşağıda sayılan belgelerin aynı sıraya göre düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir.

Yüksek Lisans

 1. Adayın nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisi,
 2. Adayın tezli yüksek lisans programına kayıt tarihini gün-ay-yıl olarak belirten ilgili enstitüden alınmış öğrenci belgesinin aslı(öğrenci yüksek lisans derslerine başlamadan önce lisan hazırlık okumuş ya da halen okumakta ise, hazırlığa başladığı ve bitirdiği/bitireceği tarihler de bu belgede belirtilmelidir.)
 3. Adayın lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını (AGN Ort.) gösteren not belgesinin aslı ya da üniversitece onaylanmış fotokopisi,
 4. Adayın Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin enstitüce onaylanmış fotokopisi,

Doktora

 1. Adayın nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisi,
 2. Adayın doktora programına kayıt tarihini gün-ay-yıl olarak belirten, ilgili enstitüden alınmış, öğrenci belgesinin aslı(öğrenci doktora derslerine başlamadan önce lisan ve/veya bilimsel hazırlık okumuş ya da halen okumakta ise, hazırlığa başladığı ve bitirdiği/bitireceği tarihler de bu belgede belirtilmelidir.)
 3. Adayın lisans ve yüksek lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını (AGN Ort.) gösteren not belgelerinin asılları ya da üniversitece onaylanmış fotokopileri,
 4. Adayın Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin enstitüce onaylanmış fotokopisi,

Başvuru formu ve eklerinin ilanda belirtilen süre içerisinde TÜBİTAK-Münir Birsel Lisans Üstü Bursları Vakfı’na iletilmesi gerekmektedir. Eksik ve/veya geç yapılan başvurular işleme konulmaz.

Yüksek Lisans Bursu başvuru formu için tıklayınız.

Doktora Bursu başvuru formu için tıklayınız.

 

SON BAŞVURU ve BURSLARIN BAŞLAMA TARİHLERİ

Yüksek lisans ve doktora bursları için son başvuru tarihi, 31 Ocak 2019

Seçilen bursiyerlerin burs başlangıç tarihi ise, 1 Ocak 2019

 

Tüm gönderiler için adres

TÜBİTAK-Münir Birsel Lisans Üstü Bursları Vakfı

Ihlamur Sokak No: 6/34 Tuğaç Han

Kızılay/ANKARA

Telefon: 0312 230 47 17 ve 0312 298 96 67

E-mail: munirbirsel.bursu@tubitak.gov.tr

 

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-munir-birsel-lisansustu-burslari-vakfi-2018-2019-burs-ilani