14/01/2019 tarih ve 30655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

“X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılım Teknolojisi ” Transferi

1 – TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU

TÜBİTAK tarafından geliştirilen “X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılım Teknolojisi ” TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile 5 (beş) yıllığına Kurumumuz tarafından aranan şartları sağlayan tüm isteklilere açık olarak teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecektir.

 

Teknoloji Transfer Bedeli (€ (EUR), KDV Hariç)

Peşinat

1.000.000

Royalti

% 10

 

2 – TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Teknoloji Transferi ile ilgili detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir. (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ANKARA, tto@tubitak.gov.tr)

İlgili Personel: Rahmi Burak ERGÜL – Tel: (0312) 468 53 00/1703, rahmiburak.ergul@tubitak.gov.tr

Çağrı Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık.

3 – TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ

X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılım Teknolojisi, stratejik, operatif ve taktik sahada mesajlaşma gereksinimlerinin kesintisiz olarak tek bir müşterek sistemle hızlı, doğru ve güvenli olarak karşılanmasını sağlamaktadır. X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılım Teknolojisi gemilerde kullanılan Mesaj İşletim Sistemleri’nde (MİS), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)’nin alternatifi olarak kullanılabilecektir. Uluslararası askeri ve ticari standartlarla uyumlu, tamamen millî olarak geliştirilen, işletim sisteminden bağımsız istemci ve sunucu yazılım bileşenlerinden oluşmaktadır.

 

Mesajlaşma Sistemi kapsamında tüm istemci ve sunucu iletişimi, TLS (Transport Layer Security) hat güvenliği sağlandıktan sonra yapılmaktadır. Sisteme giriş işlemlerinde akıllı kart tabanlı güçlü kimlik doğrulama uygulanmakta olup tüm sunuculara erişim için esnek ve güçlü erişim denetimi mekanizmaları sağlanmaktadır. Uluslararası askeri standartlara ek olarak, sivil mesajlaşma standartlarına da uyarlanıp genişletilerek güvenli hale getirilmiştir. Bu sayede, X.400 Mesajlaşma Sistemi’nin askeri veya kurumsal amaçla kullanılabilmesi mümkündür.

 

Teknoloji Transfer Paketi’nin içeriği başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacaktır.

4 – BAŞVURU ŞARTLARI

 • Firmanın Sağlaması Gereken Şartlar
 1. Teknolojiyi transfer edecek ve kullanacak firmaların başvuru esnasında ticari bir şirket hüviyetinde kurulmuş olması gerekmektedir.
 2. Millî Savunma Bakanlığı’ndan alınacak Tesis Güvenlik Belgesi ve projeye nüfuz edecek herkes için Kişi Güvenlik Belgesi gerekmektedir.
 3. Tercihen ISO 9001 Kalite Belgesi gerekmektedir.
 4. TÜBİTAK ile teknoloji transferi için sözleşme imzalandıktan sonra Millî Savunma Bakanlığı’ndan Üretim İzin Belgesi alınması gerekmektedir.
 • Firma Tarafından Sunulması Gereken Evrak
 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve belgegeçer numarası ile varsa elektronik posta adresi,
 2. Kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret/esnaf sicil numarasını içeren oda kayıt sicil sureti ile vergi kimlik mükellefiyet numarası,
 3. Sözleşme imzalayacak kişinin yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 4. Sözleşme tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 5. Tesis Güvenlik Belgesi
 6. Projeye nüfuz edecek herkes için Kişi Güvenlik Belgesi
 7. Var ise ISO 9001 Kalite Belgesi
 • Başvuruda Bulunamayacak Kişiler
 1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,
 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
 3. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

 

NOT: “X.400 Mesajlaşma Sistemi  Yazılım Teknolojisi”nin Transferi;  5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun”, 5202 sayılı “Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu”, 04 Haziran 2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği”, MSY.:317-2(C) MSB Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi, MY 412-1 (B) TSK MEBS Güvenliği Yönergesi ve  sair mevzuat uyarınca gerçekleştirilecektir Bu kapsamda; Millî Savunma Bakanlığı’ndan alınacak Tesis Güvenlik Belgesi ve projeye nüfuz edecek herkes için Kişi Güvenlik Belgeleri ve tercihen ISO 9001 Kalite Belgesi ile birlikte TÜBİTAK ile teknoloji transferi için sözleşme imzalandıktan sonra Millî Savunma Bakanlığı’ndan Üretim İzin Belgesi alınması gerekmektedir.  Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/x400-mesajlasma-sistemi-yazilim-teknolojisi-transferi