ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanmasını, mükemmeliyetin teşvik edilmesini ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasını amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir. 

ERA PerMed 2022 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 33 farklı fonlama kuruluşunun katılımı ile 01.12.2021 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrısının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Koruyucu ve Önleyici Sağlık Araştırmaları” olarak belirlenmiştir. ERA PerMed, bu çağrı ile kişiselleştirilmiş tıpta hastalıkların önlenmesine yönelik araştırma ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmektedir. 

Çağrının genel amacı, hastalığın ve hastalığın ilerlemesinin önlenmesi için kişiye özel stratejilerin üç farklı düzeyde geliştirilmesidir: i) insidans (risk altındaki, nüfustaki hastalığı yeni edinenlerin yani yeni olguların sayısı) oranını azaltan koruyucu önlemler (birincil koruma), ii) semptomlar gelişmeden önce koruyucu tedavinin etkinliğini artırmak için hastalığın erken teşhisi (ikincil koruma) ve iii) hastalığın tekrarını önleyen ve/veya hastaların bakımını ve yaşam kalitesini arttıran müdahaleler (üçüncül koruma).

ERA PerMed 2022 çağrısı kapsamında Kişiselleştirilmiş Tıp ile ilgili aşağıda belirtilen 3 araştırma alanında Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir:

  • Araştırma Alanı 1: Temel Araştırmadan Kliniğe Translasyonel Araştırmalar

Modül 1A: Pre-klinik Araştırmalar
Modül 1B: Klinik Araştırmalar

  • Araştırma Alanı 2:  Veri ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

Modül 2A: Veri ve BİT Teknolojilerinin Etkinleştirilmesi
Modül 2B: Veri ve BİT Teknolojilerinin Sağlık Hizmetlerine Yönelik Uygulamaları

  • Araştırma Alanı 3: Sağlık Hizmetlerinde Etkin ve Güvenilir Uygulamalar

Modül 3A: Sağlık Ekonomisi Araştırmaları ve Uygulama Desteği
Modül 3B: Etik, Yasal ve Sosyal Bakış Açısı

ÖNEMLİ: 

  • Proje başvurusunda üç araştırma alanının kombine edilmesi zorunludur.
  • Proje başvurusunda seçilecek modül opsiyonel olup, başvurunun her bir araştırma alanından en az bir modülü kapsaması zorunludur.

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 17.02.2022
2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 14.06.2022

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır.

Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası başvuru yapabilmek için:
http://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2022/

İlgili Kişi:
Dr. Emine DEREBAY YILDIZ
Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG)
e-posta: emine.derebay@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 2981195 

ARDEB- 1071 program detayları için:
Dilber AYHAN
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: dilber.ayhan@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 2981310
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-permed-2022-yili-cagrisi-acildi