Yayın için; Başlangıç Tarihi: 7 Aralık 2021 Salı – Bitiş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma

Üniversite – Sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedefler

 1. İnovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alan “Kurumsal İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması,
 2. İnovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek stratejik, organizasyonel, kültürel altyapının ve bilgi altyapısının oluşturulması,
 3. Ürünlerde, süreçlerde, organizasyonel yapılanmalarda veya pazarlama faaliyetlerinde inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi,
 4. İnovasyon çalışmalarının ve yatırımlarının etkinliğinin, rekabetçilik üzerine sürdürülebilir etkisinin, sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanması,
 5. İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılmasının, bunun sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesinin sağlanması,
 6. İnovasyon yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında iş birliğinin arttırılması,
 7. İnovasyon yönetimi konusunda, ülkemiz üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin arttırılmasıdır.

Çalışma Sonunda Her Bir Firmada Ulaşılması Hedeflenen Çıktılar

 1.   Şirketin inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi
 2.   Gelişim alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması,
 3.   Kurumsal İnovasyon Sistemi Eylem Planının Hazırlanması
 4.   Kurumun İnovasyon Yönetişim Altyapısının Hazırlanması
 5.   Kurumsal İnovasyon Yönetimi Yönergesinin Hazırlanması
 6.   Kurumun Teknoloji Yol Haritasının Hazırlanması
 7.   Şirketin İnovasyon stratejilerinin belirlenmesi,
 8.   Fikir ve Öneri Paylaşım Sisteminin Tasarlanması
 9.   İnovasyon Proje Portföyünün Oluşturulması
 10.   İnovasyon Proje Takımlarının Kurulması
 11.   İnovasyon Projelerinin Sistematik Yönetimi
 12.   Kurumun İK Uygulamalarına İnovasyonun Entegrasyonu
 13.   Takdir ve Ödüllendirme Sistematiğinin Oluşturulması
 14.   Kurumsal Hafızanın ve Bilginin Yönetimi
 15.   Açık İnovasyon Süreçlerinin ve Dış Paydaş İşbirliklerinin Tasarlanması
 16.   İnovasyon Dış Finansman Kaynaklarından Faydalanılması
 17.   Fikri Mülkiyet Hakları Süreçlerinin Tasarlanması
 18.   İnovasyon Yönetimi İç Eğitimlerinin Verilmesi ve Yetkinlik Kazandırma
 19.   Üniversite-Sanayi İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Projelerinin Tasarlanması
 20.   Kurumsal İnovasyon Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Gerçekleştirilecek Faaliyetler Nasıl Planlanmıştır?

Genel program 10 ana fazdan oluşmaktadır. İlgili fazlar firmanın ihtiyaçları doğrultusunda mentor tarafından uyarlanacaktır.

 1. Faz: Ön değerlendirme, Analiz ve Yol Haritasının Oluşturulması,
 2. Faz: Kurumsal İnovasyon Sistemi Projesinin Lansmanı ve İletişimi; Ortak Dil ve Ortak Algı Oluşturulması,
 3. Faz: İnovasyon Organizasyonunun Oluşturulması, Süreçlerin Tarif Edilmesi ve Yönergelerin Hazırlanması,
 4. Faz: Stratejilere İnovasyonun Entegrasyonu, Teknoloji Yol Haritalarının Hazırlanması ve İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi,
 5. Faz: İK yönetimi Altyapısının ve Uygulamalarının İnovasyon ile Uyumlaştırılması,
 6. Faz: İnovasyon Eğitimleri ile İnsan Kaynaklarındaki Kapasitenin Arttırılması,
 7. Faz: İhtiyaç – Fırsat ve Fikir Havuzunun Oluşturulması, İnovasyon Proje Portföyünün Belirlenmesi,
 8. Faz: İnovasyon Projelerinin Çalışılması ve Uygulamaların Hayata Geçirilmesi,
 9. Faz: Açık İnovasyon ve İş birliği Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Geçilmesi,
 10. Faz: İnovasyon Çalışmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Revize Edilmesi.

Yukarıda belirtilmiş olan fazlar, belli bir sırayı takip etmekle beraber, belli durumlarda birbirleriyle örtüşecek zaman aralıklarında gerçekleştirilecektir.

Programın İşleyişi ve Süresi

Şirketlere inovasyon yönetimi konusunda hangi seviyede olduklarını değerlendirmek amacıyla kısa bir soru seti verilecektir. Değerlendirme soruları için tıklayınız.

İnoSuit Hazırlık

İnoSuit Genel

Katma Değer Odaklı İnoSuit

İnoSuit İhracat Şampiyonları

Firma Başvurusu için Tıklayınız.

Programda Mentorluk Desteği Sağlayacak Mentorların Yükümlülükleri

 • “İnovasyon yönetimi” konusunda araştırma, eğitim ya da uygulama faaliyetleri gösteren, “üniversite-sanayi işbirlikleri” konusunda belli bir tecrübeye, yetkinliğe ve motivasyona sahip mentor adaylarının mentor başvuru formunu doldurulması gerekemektedir. (Her bir mentorun bir kez başvuru yapması yeterlidir, başvuru bilgilerinizde değişiklik olması durumunda inosuit@tim.org.tr e-posta adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.)
 • Programda görev alacak mentorların seçiminde öncelikli seçim kriteri “inovasyon yönetimi konusundaki uzmanlık ve uygulama deneyimi” seviyesidir.
 • Aylık olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM – InoSuit portalına ( www.inosuit.com ) raporlamaları beklenmektedir.

Mentor Başvurusu için Tıklayınız. (Tüm Kulvarlar için)

Programa Katılım Gösteren Şirketlerin İdari Yükümlülükleri

 • Mentorun önereceği sistem ve yöntemler doğrultusunda, planlanacak olan inovasyonla ilgili tüm etkinliklere ve faaliyetlere gerekli yönetim desteğinin, emek, zaman ve uygun görülen bütçenin temin edilmesi.
 • Aylık olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM – InoSuit portalına ( www.inosuit.com ) raporlamaları beklenmektedir.
 • Her 3 ay da bir gerçekleştirilecek olan deneyim paylaşım toplantılarına katılmaları,
 • Program kapsamında her bir şirket için belirlenmiş olan mali yükümlülükleri yerine getirecek şekilde gerekli hizmet bedellerini karşılaması

Programda Yer Alacak Firmalar Nasıl Belirlenecek?

Programda yer alacak ve desteklenecek olan firmalar, başvuru formunu eksiksiz ve belirtilen tarihe kadar dolduran şirketler arasından, formda verilen cevapların niteliğini göze alacak şekilde TİM tarafından yapılacak bir ön değerlendirme sonucunda ve başvuru formunu dolduruş tarihleri de göz önüne alınarak belirlenecektir.

Firma Başvurusu için Tıklayınız. (Tüm Kulvarlar için)

Programın Tamamlanması

Başarı hikâyelerinin paylaşıldığı bir kapanış etkinliği gerçekleştirilecektir.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021

Kaynak: https://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8079/tim-odakli-inosuit-programi

Privacy Preference Center