“1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2021 yılı 2. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanmıştır.      
                                                               
Çıktı ve etki odaklı süreç yönetimimiz kapsamında desteklenecek projelerin belirlenmesi aşamasında panel puanına ek olarak aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınmıştır.

  • Proje yürütücüsünün daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde ettiği çıktı performansı,
  • TÜBİTAK çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)’ndeki artış,
  • Yeşil Mutabakata Uyum kapsamındaki öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeler,
  • Ufuk 2020 Programı kapsamında, doğrudan Avrupa Komisyonu hibeleriyle desteklenen programlara sunulan projelerde, ilgili kurum/kuruluş adına proje yürütücüsü olmak,
  • Çok Disiplinli / Disiplinler arası Projeler, 
  • Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Üniversite İşbirliği,
  • Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Sanayi İşbirliği

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki projelerin TÜBİTAK-ARDEB destek bütçesinden yararlanma oranı dikkate alınarak bu alanda Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)’na sunulan projeler söz konusu bütçe kısıtlaması kapsamı dışında tutulmuştur. 

2021 yılı 2. döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 1638 proje önerisinden 1484’ü bilimsel değerlendirmeye alınmış ve yapılan değerlendirme sonucunda 228 proje önerisinin desteklenmesine, 196 proje önerisi ile de bir sonraki dönemi beklemeden 12 Ocak 2022  tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verilmiştir. Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılacak projelerin değerlendirilmesinde 2021 yılı 2. dönem kriterleri kullanılacak ve bu projelere de revize proje süreci bütçesi dahilinde destek verilecektir.

2021 yılı 1. döneminde sunulan projeler için destek oranı %11,1 iken, 2021 yılı 2. döneminde sunulan projeler için bu oran %15,4’e yükselmiştir.  

Projelerin bilimsel değerlendirme sürecinde bu dönem ilk defa:

  • 1001 programı kapsamında bilimsel değerlendirmeye alınan ve panel puan seviyesi C olan proje önerileri ile müteakip dönemde tekrar başvuru yapılması halinde; bir defaya mahsus olarak, bilimsel değerlendirme sürecinde önceki değerlendirmeyi yapan panelistlerin veya farklı kişilerin görevlendirilmesine ilişkin proje yürütücülerinin tercihleri alınmıştır.
  • Panel raporlarının tüm panelistlerin görüşleriyle birlikte daha sağlıklı ve detaylı bir şekilde, nitelikli ve hızlı olarak hazırlanması amacıyla panelde değerlendirilecek her bir proje için panelistlerden birinin raportör olarak atandığı “Proje Raportörlüğü Sistemi” uygulamaya alınmıştır.
  • Proje yürütücülerine iletilecek olan bilgilendirme yazılarına, puan seviyelerinin denk geldiği puan aralıkları ile değerlendirme kriterlerinden alınan puanların kriteri karşılama düzeylerine ilişkin bilgi notu eklenmiştir.

2021 yılı 2. dönem projelerinin değerlendirilmesi aşamasında 545 çevrimiçi panel ve 156 dış danışman paneli düzenlenmiş, bu panellere 255 farklı Kuruluşta görev yapan 2740 panelist, 790 dış danışman, 850 gözlemci panelist katılım sağlamıştır. Görevlendirilen panelistlerin belirlenmesi aşamasında; araştırmacıların dijital kimlik bilgilerinde ve ARBİS profillerinde yer alan uzmanlık alanları ile  proje önerisinin içerdiği uzmanlık alanlarını dikkate alan “Panelist Algoritması” kullanılmış, görevlendirilen kişilerin en az bir defa proje yürütücülüğü yapmış olmalarına azami önem gösterilmiştir

Projelerin bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alan panelistlere ve katılım sağlayan gözlemci panelistlere değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar ile 2021-2 dönemine ait veriler aşağıda verilmiştir:

Desteklenmesine/Reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılabilecek projelere ilişkin değerlendirme raporlarına ise 24 Aralık 2021 tarihine kadar http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-2021-yili-2-donem-1001-projelerinin-bilimsel-degerlendirme-sonuclari-aciklandi