COSME Programı kapsamında “Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı” proje teklif çağrısı yayımlandı. Çağrının genel amacı, küme yönetimi mükemmelliğini güçlendirmek ve yeni bir “ClusterXchange” pilot programının uygulanması da dahil olmak üzere Avrupa genelinde kümeler ve uzman eko sistemler arasındaki alışveriş ve stratejik ortaklıkları kolaylaştırmak. Yüksek kaliteli küme yönetimi ve kümeler arasındaki stratejik bağlantılar dünya standartlarında kümelenmelerin kilit unsurları olması nedeniyle, bu çağrı kapsamında KOBİ rekabetçiliğini teşvik etmek ve işletmelerin kümelerin sunabileceği yenilik ve büyüme potansiyelini kullanarak küresel pazarlara başarıyla erişmelerine yardımcı olmak amaçlanmakta.

Bu bağlamda özel hedef, kümelenme kuruluşlarının ve üyelerinin KOBİ’lere sunulan uzmanlaşmış ve özelleştirilmiş iş destek hizmetlerinin profesyonelleşmesine yönelik işbirliğini ve ağ kurma konusundaki bilgilerini artırmak. Söz konusu hedef, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarların ekolojik sistemler arasındaki bağlarının güçlendirilmesine ve endüstriyel modernleşme ve iş ortamının iyileştirilmesine bağlı çeşitli endüstriyel uzmanlaşma alanlarında stratejik işbirliği için ortak eylemler yapılmasına katkıda bulunacak.

Çağrının amacı, kümelenme mükemmellik kapasitesinin geliştirilmesini teşvik etmek ve kümelenme kuruluşlarının ve üyelerinin gerekli becerileri edinmelerine ve yeni yöntemler geliştirmeleri için kümelenme alanındaki öğrenmelerini teşvik etmek. Bu kapsamda, KOBİ’lerin ve küme yöneticilerinin endüstriyel değişimle birlikte ortaya çıkan trendlere, zorluklara ve fırsatlara adapte olmalarını gerektiren değer zinciri çerçevesinde eğitim ve iş gereksinimlerini ele alınacak. Projeler, KOBİ’lerin karşılaştıkları inovasyon, büyüme ve küreselleşme zorluklarını ele almak için bölgesel, ulusal ve AB düzeyinde işbirliği için stratejik yaklaşımların ve planların geliştirilmesini de içerecek.

Bu önlem ayrıca, KOBİ’lerin, kümelerdeki diğer aktörlerin ortaklar bulmasını, ulusal, bölgesel ve sektörel sınırları aşan değer zincirlerine erişmelerini ve teknoloji merkezlerine erişimlerini kolaylaştırmasını sağlayacak. Farklı ekonomik gelişim seviyelerine sahip bölgelerden aktörlerin ilişkiye girmesi sağlanacak.

 

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ İçin Sanayi Politikası” olarak belirlenmişti. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfediliyor. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konuldu. KOSGEB, COSME Programının Ülkemizdeki ulusal koordinatörüdür.

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;

 • KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması,
 • Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,
 • Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve
 • Girişimciliğin teşvik edilmesi

amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

 

Notlar:

Son Başvuru Tarihi
04/04/2019 – 17:00 Brüksel saati
Değerlendirme dönemi
Nisan – Haziran 2019
Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi
Temmuz – Ekim 2019
Hibe anlaşmasının imzalanması
Ekim – Aralık 2019
Faaliyetin Başlaması
Şubat 2020

AB Finansmanı

 • Çağrı kapsamında eş finansman için tahsis edilmiş toplam bütçe 3.600.000 Avro’dur.
 • EASME’nin 12 teklifi fonlaması beklenmektedir.
 • Proje başına azami hibe 360.000 Avro’dur.
 • EASME, mevcut tüm fonların dağıtılmaması hakkını saklı tutar.

Uygunluk Kriterleri
Konsorsiyumda yer alan başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır. Söz konusu tüzel kişiler:

 • AB üyesi ya da COSME katılımcısı bir ülkede kurulmuş olmalıdır.
 • Yenilikçi faaliyetleri teşvik eden; yenilikçi kümelerde işbirliğini, ortak çalışmaları ve öğrenme süreçlerini destekleyen bir kümelenme kuruluşu ya da iş ağı kuruluşu olmalıdır.
 • Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformuna (European Cluster Collaboration Platform) kayıt yaptırmış ya da kaydolmayı talep etmiş olmalıdır.

Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir.

 • En az üç tüzel kişilikten oluşmalıdır.
 • En az üç farklı AB üyesi ya da COSME katılımcısı ülkeden kuruluş bulunmalıdır.
 • Yapısal Fonlara göre en az bir “az gelişmiş” ya da “geçiş sürecinde” olan bölge içermelidir.
 • Proje süresi 20-24 ay olmalıdır.

Tekliflerin Sunulması:
Teklifler elektronik olarak 04 Nisan 2019 saat: 17.00’ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir.

 

Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.

Çağrı meni ve diğer ilgili dokümanlar aşağıdaki sayfada bulunmaktadır:
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-clus…