“1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Çıktı ve etki odaklı süreç yönetimimiz kapsamında desteklenecek projelerin belirlenmesi aşamasında panel puanına ek olarak aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınmıştır.

  • Proje yürütücüsünün daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde ettiği çıktı performansı,
  • TÜBİTAK çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)’ndeki artış,
  • Ufuk 2020 Programı kapsamında, doğrudan Avrupa Komisyonu hibeleriyle desteklenen programlara sunulan projelerde, ilgili kurum/kuruluş adına proje yürütücüsü olmak,
  • Çok Disiplinli / Disiplinler arası Projeler, 
  • Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Üniversite İşbirliği,
  • Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Sanayi İşbirliği

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki projelerin TÜBİTAK-ARDEB destek bütçesinden yararlanma oranı dikkate alınarak bu alanda Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)’na sunulan projeler söz konusu bütçe kısıtlaması kapsamı dışında tutulmuştur.

2020 yılı 1. döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 1964 proje önerisinden 1740’ı bilimsel değerlendirmeye alınmış ve yapılan değerlendirme sonucunda 213 proje önerisinin desteklenmesine, 161 proje önerisi ile de bir sonraki dönemi beklemeden 25 Kasım 2020 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verilmiştir. Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılacak projelerin değerlendirilmesinde 2020 yılı 1. dönem kriterleri aynı şekilde kullanılacak ve bu projelere de revize projeler için ayırılan bütçe dahilinde destek verilecektir.

2020 yılı 1. dönem projelerinin değerlendirilmesi aşamasında 553 çevrimiçi panel düzenlenmiş, bu panellere 181 farklı üniversitede görev yapan 2899 panelist, 861 gözlemci panelist katılım sağlamıştır.

Projelerin bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alan panelistlere ve katılım sağlayan gözlemci panelistlere değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar ile 2020-1 dönemine ait veriler aşağıda verilmiştir:

Desteklenmesine/Reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılabilecek projelere ilişkin değerlendirme raporları en geç 05 Kasım 2020 tarihinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinde ulaşılabilir olacaktır.

2021 yılı 1. dönem başvuru sistemi 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla açılacak ve son başvuru tarihi de aynı tarihte duyurulacaktır.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-2020-yili-1-donem-1001-projelerinin-bilimsel-degerlendirme-sonuclari-aciklandi