1 – TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU

TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Bitki Spesifik Şeker Pancarı ve Şeker Kamışı Geni Taraması” isimli teknolojinin yapma bilgisi (know-how) TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmelik’e uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile 5 (beş) yıllığına teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecektir. Kurumumuz tarafından aranan şartları sağlayan tüm istekliler, teknoloji transfer başvurusunda bulunabilir.

Teknoloji Transfer Bedeli (TL, KDV Hariç)

Peşinat

10.000

Royalti Bedeli

Lisans Alanın Satış Fiyatı Üzerinden % 10

2 – TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Teknoloji Transferi ile ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ANKARA).

İlgili Personel: Sena ALPASLAN OKUR – Tel: (0312) 468 53 00 / 1856

Çağrı Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık.

3 – TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ

Şekerli gıdalara maliyeti düşürmek amacıyla dışarıdan yabancı kaynaklı şekerler ilave edilebilmektedir. Mısır şurubu ile yapılan hileler C13 şeker analizi ile tespit edilirken şeker pancarı şurubu ile yapılan hileler geleneksel analiz yöntemleri ile tespit edilememektedir. Fikrî ürün; özellikle pekmez gibi gıda mamullerine şeker pancarı ve şeker kamışı karıştırılıp karıştırılmadığını tespit edilebilen bir real-time PCR yöntemidir. Teknoloji Transfer Paketi’nin içeriği başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacaktır.

4 – BAŞVURU ŞARTLARI

 • İsteklilerin Sağlaması Gereken Şartlar
 1. Teknolojiyi transfer edecek ve kullanacak firmaların başvuru esnasında ticari bir şirket hüviyetinde kurulmuş olması gerekmektedir. 
 2. Yukarıdaki maddede belirtilenden farklı bir tüzel kişiliğe ve/veya hukuki statüye haiz olan istekliler tarafından sağlanması gereken şartlar TÜBİTAK tarafından belirlenecektir.
 • İstekliler Tarafından Sunulması Gereken Evraklar
 1. İmza yetkilisi tarafından imzalanmış başvuru üst yazısı,
 2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve belgegeçer numarası ile varsa elektronik posta adresi,
 3. Kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret/esnaf sicil numarasını içeren oda kayıt sicil sureti ile vergi kimlik mükellefiyet numarası,
 4. Sözleşme imzalayacak kişinin yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 5. Sözleşme tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 6. TÜBİTAK, ihtiyaç duyması halinde, yukarıdakilerden farklı olarak ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.
 7. Ticari şirket hüviyetinden farklı bir tüzel kişiliğe ve/veya hukuki statüye haiz olan istekliler tarafından sunulması gereken evraklar TÜBİTAK tarafından belirlenecektir.
 • Başvuruda Bulunamayacak Kişiler
 1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,
 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
 3. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

NOT: Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.