COVID-19 küresel salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı ciddi derecede etkilemekte ve salgına yönelik, aşı ve ilaç geliştirme gibi çalışmalar bütün hızıyla devam etmektedir. Bu tıbbi yaklaşımların yanı sıra salgının tetiklemiş olduğu problemlerin ele alınmasında ve çözümünde sosyal ve beşeri bilimlerin ciddi katkıları olacağı değerlendirilmektedir. Küresel salgını daha iyi kontrol etmek ve etkilere karşı hazır olmak için acil sağlık durumlarının sosyal bağlamlarının da ortaya konulması gerekmektedir.

Bilindiği üzere, bu bakış açısıyla Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) tarafından salgının mevcut ve gelecekteki etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden araştırılması, süreçlerin ve kaynakların daha etkin planlanması ve yönetilmesi amacıyla 2020 yılı Nisan ayında “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı özel bir çağrıya çıkılmış ve söz konusu çağrı kapsamında 97 proje desteklenmiştir. 24-25 Şubat 2021 tarihlerinde düzenlenen etkinlikte çağrı kapsamında desteklenen projelerin sonuçları kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Çağrı kapsamında desteklenen projelerden elde edilen bulgulara/sonuçlara ve proje kapsamında geliştirilen önerilere ilişkin “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri – Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler” başlıklı bir kitapçık hazırlanmıştır. Söz konusu kitapçıkta, desteklenen projeler 9 ana alanda gruplandırılmış olup her proje önerisi amaç, bulgular, sonuç ve öneriler başlıkları altında özetlenmiştir.

Kitapçığa ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/covid-19-ve-toplum-salginin-sosyal-beseri-ve-ekonomik-etkileri-bulgular-sonuclar-ve-oneriler