Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler” (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir. ERA-MIN-2 Projesi 01 Aralık 2016 tarihinde başlamıştır. ERA-MIN-2, onyedi ülkeden yirmibir fonlayıcı kuruluşun katılımı ile oluşturulmuş bir konsorsiyumdur.

Çağrı metnine ulaşmak için: https://www.era-min.eu/node/325

 

ÇAĞRI KAPSAMI:

Tematik Alanlar:

Ham maddelerin ekonomiye ve endüstriye güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesinin ana amacını oluşturduğu ERA-MIN-2 Projesi kapsamında, enerji ve tarımsal ham maddeler hariç;

 • metalik
 • inşaat (yapı)
 • endüstriyel mineraller

ile ilgili sektörleri ilgilendiren, “ham maddeler yaşam döngüsünü” oluşturan birincil ve ikincil kaynakları konu edinen Ar-Ge projeleri desteklenecektir. İlgili tematik alanlar aşağıda verilmiştir.

 1. Arama ve çıkarma faaliyetlerinden ham maddelerin temini (birincil kaynaklar)
 2. Dizayn
 3. İşleme, üretim ve yeniden imalat
 4. Kullanım ömrü sona eren ürünlerin geri kazanım (ikincil kaynaklar)
 5. Ortak kesişen alanlar
 • Yeni iş modelleri
 • Mevcut yöntemlerin ve çevresel etki değerlendirmeleri ile ilgili verilerin geliştirilmesi
 • Ham maddelerin güvenilirliği ve sosyal kabul edilebilirliği ile uyumluluk

Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, çağrı metninde belirtilen en az iki ülkenin katılımı ile konsorsiyum kurulması zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, projeyi sunan konsorsiyumun en az üç farklı kuruluştan oluşması gerekmektedir. Ülkelerden birinin Avrupa Birliği üyesi (Türkiye dahil) ülke olması zorunludur.

Başvuru ve değerlendirme tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Tam öneriler (full-proposal) 20/11/2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 (17:00:00 CEST)’dır. Tam öneriler, çağrı metninde https://www.era-min.eu/node/325 belirtilen en az ikı ülke ve üç kuruluşun katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından http://www.submission-era-min.eu kullanılarak sunulmalıdır. Çağrı metni için tıklayınız.

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Türk proje ekiplerinin, ortak çağrı sekreteryasına sunulan tam öneri ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK’a da aynı İngilizce tam öneri ve eklerini (Sistem üzerinden doldurulacak olan Türkçe Başvuru Formu ve Türkçe Bütçe Tablosu) birlikte hazırlayıp, 15 Şubat 2019 (17:30 TSİ) tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahipleri, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 21 Şubat 2019 (17:30 TSİ) tarihine kadar TÜBİTAK’a göndermeleri gerekmektedir.

Ulusal başvuru süreci, ön başvuru formu ve değerlendirme prosedürü ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

ERA-MIN-2 ERA-NET projesi ve 2018 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.era-min.eu/node/325 adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-min-2-era-net-cofund-projesi-2018-yili-cagrisi-acildi