İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi altında yer alan 3 adet Sosyal ve Beşeri Bilimler çağrısından biri olan  “Avrupa’da adil bir geçişi teşvik etmek” başlığının temelini;  Avrupa Yeşil Mutabakatında belirtilen unsurlar ve Next Generation EU politikası oluşturmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu çağrı başlığı aracılığıyla, Avrupa’da iklim nötr ve çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomiler ve toplumlara geçiş sürecini adil bir şekilde tamamlamak ve geçiş sürecinde yaşanan zorlukları tayin etmek amacıyla eylemlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda, söz konusu çağrı başlığı kapsamında sunulacak olan proje önerilerinde;

 • İklim değişikliği etkileri, iklim politikaları ve geçiş yollarından kaynaklanan eşitsizliğin çeşitli boyutlarının ve bunlara ilişkin dağılımsal sonuçların (örn. GSYİH’deki değişiklikler, endüstriyel rekabet gücü ve ticaret, istihdam ve beceriler, vergilendirme, gelirler ve servet, güvenlik açıkları ve insan sağlığı, sektörlerin yapısı, iş modelleri ve göreli fiyatlar vb.) analiz edilmesi,
 • Çağrı başlığı bağlamında cinsiyet boyutunun irdelenmesi,
 • COVID-19 pandemisinden çıkarılan derslerin, Avrupa’daki eşitsizliğin değişimi yönüyle bütünleştirilmesi ve iklim eylemi ile yeşil toparlanma için olası sonuçların analiz edilmesi,
 • Sunulacak eylemlerin, nesil içi ve nesiller arası iklim ve çevresel faydaları birleştiren politika seçeneklerini ve önlemlerini belirlemesi,
 • Yoksullukla mücadele, eşitsizliği azaltma ve temel insani ihtiyaçların karşılanması gibi konularda eylem önerileri beklendiğinden, sunulacak tekliflerde iklim eyleminin ötesinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile bağlantılı eylemlerin yer alması,
 • Küme 5 Çalışma Programında yer alan İklim Bilimi Hedef 1 kapsamında yer alan Entegre Değerlendirme Modellerinin (Integrated Assessment Models) iyileştirilmesine yönelik projelerin de göz önünde bulundurulması,
 • Eylemlerin, sosyal bilimler ve beşeri bilimler üzerine inşa edilmesi ve disiplinler arası olacak şekilde faaliyetler içermesi,
 • HORIZON-CL5-2021-D2-01-14 Transition Super-Labs çağrısı ile uyumunun göz önünde bulundurulması beklenmektedir.

Söz konusu çağrı kapsamında, Sosyal ve Beşeri Bilimlerin etkin katkısı beklenmekte olup bu alandaki uzmanlarının ve/veya kurumların projeye katılımı şart koşulmaktadır.

Sunulacak proje önerilerinin linkte yer alan Çalışma Programının 95 ve 96ıncı sayfalarında yer alan altı sonuçtan (Expected Outcomes) bir veya birkaçına katkıda bulunması beklenmektedir. Bu bağlamda, özellikle dört önemli çıktı öne çıkmaktadır. Bunlar:

 • İklim nötrlüğe geçişin sektörler, sosyal gruplar, ülkeler, bölgeler, şehirler ve işgücü piyasası arasındaki dağılımsal yansımalarının daha iyi anlaşılması,
 • İklim eylemi, iklim değişikliğinin etkileri ve sosyal eşitsizlik, cinsiyet eşitsizliği gibi eşitlik ve adalet konuları arasındaki ödünleşimlerin ve sinerjilerin daha iyi anlaşılması,
 • Karbon nötrlüğe geçiş sürecine toplumun tüm kesimlerinden paydaşların katılımının sağlanarak adalet unsurunun teminat altına alınması,
 • Adil geçişi sağlayabilmek adına, ulusal ve bölgesel düzeyde daha iyi politikalar tasarlanması.

19 Ekim 2021 tarihinde kapanacak olan çağrıya ilişkin güncel detaylara Avrupa Komisyonu Funding and Tenders  Portalında yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Proje başvuruları Avrupa Komisyonunun “Funding and Tenders” sayfası üzerinden yapılmaktadır. Bahse konu çağrıya koordinatör veya ortak olarak başvuru yapılabilmektedir.

Başvurunun yapılabilmesi için Funding and Tenders Portala üye olunması ve PIC numarası alınması beklenmektedir. İlgili başvuru ve referans dokümanları Komisyonun sitesinde yer almaktadır. Kurulacak olan konsorsiyumlarda, Başvuru Dokümanının koordinatör adayı kuruluş tarafından doldurulması talep edilmek ile birlikte proje ortağı adaylardan bu aşamada yapılması istenen bir gereklilik bulunmamaktadır.

Proje Ortağı bulmak/olmak için Portalda yer alan Partner Search sayfasından, ilgilenilen çağrı özelinde ya da daha farklı parametreler ile aramalar yapılarak kurulacak proje ortağı aramasında bulunulabilmektedir. Ortak arama seçeneğine aynı zamanda, çağrı duyurularının yapıldığı sayfa üzerinden de ulaşılabilmektedir. İlgilenilen çağrı duyurusu tıklandığında açılan pencerenin sol tarafında yer alan Partner Search seçeneğine gidildiğinde söz konusu çağrı özelinde ortak arayan/projelere ortak olmak isteyen kurum ve kuruluşlara dair bilgilere erişim sağlanabilmektedir. 

Diğer taraftan herhangi bir çağrı kapsamında Koordinatör olarak başvuru yapılması planlanıyorsa, TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ndan yararlanabilirsiniz. Ancak, etkinlik son başvuru tarihinden en geç 45 güne kadar Destek Programına başvurulması gerekmektedir.

Son olarak, 5-6 Temmuz 2021 tarihleri arasında Avrupa Komisyonu uzmanları tarafından, Küme 5 özelindeki çağrılara ilişkin önemli bilgilere yer verilen Ufuk Avrupa Küme 5 Bilgi Günü Etkinliği kapsamında HORIZON-CL5-2021-D2-01-12: Fostering a just transition in Europe çağrısı ve diğer çağrılara ilişkin video kayıtlarına ise buradan ulaşabilirsiniz. 

Söz konusu çağrı veya diğer çağrılar ile ilgileniyor ve/veya ortak arama sürecindeyseniz linkte yer alan ilgi formunun doldurularak ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi ile paylaşabilirsiniz. İlgili irtibat noktaları olası koordinatör adayları ile formu paylaşarak sizler adına konsorsiyum belirleme faaliyetlerinde bulunabilirler.