Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (Euroean Joint Programme on Rare Diseases – EJP RD) (http://www.ejprarediseases.org/), Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk2020 Programı çerçevesinde desteklenen 35 ülkeden 130 kurum ve kuruluşun yer aldığı uluslararası bir platformdur. Amacı, Avrupa nadir hastalıklar araştırma alanında ihtiyaç duyulan acil, akılcı stratejileri oluşturarak yenilikçi klinik çalışmalarla hızlı ve düşük maliyette ilaçların keşfi ve hastaların yaşam kalitesini artıracak özel bakım yöntemlerinin geliştirilmesidir.

Bu doğrultuda, EJP RD 2021 yılı uluslararası ortak araştırma projeleri çağrısında, nadir bir hastalıkla yaşayan bireylerin sağlık uygulamalarını ve günlük yaşamlarını daha iyi anlamak ve iyileştirmek için büyük önem taşıyan Sosyal ve Beşeri Bilimler üzerine araştırma projeleri desteklenecektir.

Çağrı başlığı, “Sağlık Hizmetleri Uygulamalarının ve Nadir Hastalıkla Yaşayan Bireylerin Günlük Yaşamının İyileştirilmesi İçin Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları (Social Sciences and Humanities Research to improve health care implementation and everyday life of people living with a rare disease)” olup detayları aşağıda verilmektedir.

Çağrıya son başvuru tarihi 16 Şubat 2021 (14:00, CET)

Çağrı konusuna dâhil edilen sağlıkla ilgili sosyal ve beşeri bilim alanları:

 • Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk
  • Sosyal ve davranış bilimleri:  Ekonomi, yönetim, sosyoloji, antropoloji, demografi, coğrafya, psikoloji, nöropsikoloji, bilişsel bilim, insan hakları, hukuk, siyasal bilimler, iletişim ve bilim ve teknoloji alanına dâhil sosyal çalışmalar. 
  • Eğitim bilimleri: Eğitim araştırmaları
  • Yönetişim: Kamu ve kurumsal idare, sosyal ve sağlık ekonomisi ve sistemleri, politika ve sosyal politika
 • Beşeri Bilimler ve Sanat
  • Beşeri bilimler: Kültürel çalışmalar, dilbilim, felsefe, etik ve tarih

Çağrıya başvuracak proje konsorsiyumlarının araştırma proje önerileri aşağıdaki alt alanlardan en az birini içermelidir:

 • Hasta ve ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için sağlık ve sosyal bakım hizmetleri araştırması
 • Nadir hastalıkların ekonomik etkisi
 • Nadir hastalıkların sosyal ve psikolojik etkisi
 • Nadir hastalıkların tanısındaki gecikmenin ve hastalığa terapötik müdahale eksikliğinin etkisini / yükünü ele alan çalışmalar
 • Nadir hastalıklarda e-sağlık: Sağlık ve sosyal hizmetlerde bakım uygulamaları için yenilikçi teknoloji sistemlerinin kullanımı
 • Nadir hastalıklarda sağlık çıktıları araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Pandemik krizin etkileri ve küresel salgın alarmı ile tepkisinin nadir hastalık alanı üzerindeki etkileri ve bu bağlamda yenilikçi bakım yollarının araştırılması

Çağrı kapsamı dışında bırakılan konular ve yaklaşımlar:

 • İlaç, tedavi, cerrahi prosedür ve/veya tıbbi teknoloji prosedürlerinin etkinliğini kanıtlamak için yapılan girişimsel klinik araştırmalar. Bu kapsama, iki cerrahi teknik veya terapinin karşılaştırılması gibi etkinliği karşılaştıran çalışmalar girmektedir. Ayrıca, klinik faz IV farmakovijilans çalışmalara da destek verilmez
 • Tıbbi cihazların güvenliğinin özel olarak test edilmesine ilişkin çalışmalar
 • Belirli bir ürün için sağlık teknolojisi değerlendirme (Health Technology Assessment –HTA) raporlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar
 • Meta analizlere ve sistematik incelemelere odaklanan projeler
 • Yeni kayıtların oluşturulması; yeni uzun vadeli kohortların oluşturulması; mevcut kayıtların veya uzun vadeli kohortların tanıtımı
 • Yeni dijital veya teknolojik araçların geliştirilmesi
 • EJP RD JTC 2019 çağrısı konusu olan tanıyı hızlandırmak ve / veya hastalık ilerlemesini ve nadir hastalıkların mekanizmalarını araştırmak için hazırlanan projeler
 • EJP RD JTC 2020 çağrısı konusu olan yeni tedavilerin geliştirilmesini elen alan projeler
 • Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı’nın (JPND; http://www.neurodegenerationresearch.eu/) konusu olan yalnızca nadir nörodejeneratif hastalıklara odaklanan projeler. Buna dâhil olan nörodejeneratif hastalıklar: Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar; Parkinson hastalığı (PD) ve PD ile ilgili bozukluklar; Prion hastalığı; Motor Nöron Hastalıkları; Huntington hastalığı; Spinal Musküler Atrofi ve Spinoserebellar Ataksinin baskın formları
 • Nadir bulaşıcı hastalıklar, nadir kanserler ve yaygın hastalıkların tedavisinde nadir görülen advers ilaç etkileşimleri

Konsorsiyum Yapısı

 • Proje konsorsiyumu, çağrıya katılım sağlayan ülkelerden oluşan en az 3 farklı ülkeden 3 ortak içermelidir. 
 • Proje konsorsiyumunda aynı ülkeden en fazla 2 ortak yer alabilir.
 • Proje süresi en fazla 3 yıl olmalıdır. 
 • Sadece uluslararası projeler desteklenecektir.

EJP RD Ortak Arama Aracı: Çağrıya başvurmak için ortak arıyorsanız, EJP RD Ortak Arama Aracını https://live.eventtia.com/en/jtc2021matchmaking  kullanarak ortak bulabilirsiniz.

Çağrı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Çağrı başvuru dokümanları ve rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Çağrıya ulusal başvuru yapmak zorunludur. Ulusal başvuru süreç dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı İrtibat Kişileri

Uluslararası Başvuru Koşulları ve EJP RD hakkında bilgi için: 
Dr. Jale Şahin
TÜBİTAK, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB)
EJPRD@tubitak.gov.tr
0312 – 298 1796

Ulusal Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:
Dr. Mahmut Özer
TÜBİTAK, Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
mahmut.ozer@tubitak.gov.tr

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/nadir-hastaliklarda-sosyal-ve-beseri-bilimlerde-uluslararasi-arastirma-projelerini-destekleyecek-ejp