TÜBİTAK tarafından yürütülen 1000 programı “Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulanması” çağrısı kapsamında kurumumuz tarafından desteklenen projeler sonucu sunulan Ar-Ge Strateji Belgelerine yönelik yapılan panel değerlendirmesi sonucunda Ar-Ge Strateji belgelerinde odaklanılan alan/alanların ilgili üniversitenin geçmiş dönem Ar-Ge yetkinliği açısından uygunlukları belirlenmiştir.

Değerlendirme yapılırken, seçilen alandaki mevcut Ar-Ge yetkinliği durumuna ilişkin üniversiteler tarafından Ar-Ge Strateji belgelerinde çağrı kapsamındaki talep edilen bilgilerin yanında kurum tarafından beyan edilen akademik personel durumu, araştırma altyapısı, ulusal/uluslararası Ar-Ge projeleri, yayın, atıf gibi veriler referans alınmıştır. Buna ek olarak, üniversitenin faaliyet gösterdiği tüm alanlar arasında seçilen alanın görece yeri ve diğer üniversitelere görece yetkinlik kıyaslaması konularındaki panel içi değerlendirmelerde; TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Üniversite Yetkinlik Analizi Çalışması”ndan yardımcı doküman olarak faydalanılmıştır.

Çağrı sonuçlarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK’ın yeni dönemde ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarıyla oluşan bilgi birikiminin çıktı odaklı toplumsal-ekonomik faydaya ve kazanıma dönüşmesini sağlamak amacıyla başta üniversiteler dahil olmak üzere BTY ekosistemindeki tüm aktörler nezdinde odaklanmaya her zamandan daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu gereksinimin farkında olarak araştırmayı yapmak yerine, araştırmayı yönetmek amacı kapsamında Ar-Ge Strateji Belgesi hazırlanmasına yönelik bu tür desteklerimizin artırılması ve çağrımızın düzenli aralıklarla açılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda Ekim ayında yeni bir TÜBİTAK 1000 programı çağrısı açılacak olup bu çağrı üniversitelerin odaklanacakları alanlarda strateji belgelerini hazırlamaları için yeni bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

Yeni TÜBİTAK olarak destek mekanizmalarımızın daha güçlü biçimde “hedef odaklı”, “işbirliğine dayalı”, “uzun erimli” ve “yüksek katma değer sağlamaya yönelik” olacak şekilde çeşitlendiriyor ve yeniliyoruz. Bu sürece üniversitelerimizin arzu edildiği ölçüde etkin bir şekilde dahil olabilmeleri için hazırlayacakları stratejik araştırma planlarının büyük öneme haiz olduğu ortadadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1000-programi-ar-ge-strateji-belgesi-hazirlatilmasi-ve-uygulanmasi-cagrisi-kapsaminda-sunulan-ar-ge