TÜBİTAK ile Rusya Temel Araştırmalar Vakfı (RFBR) arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğine yönelik 2020 yılında açılan ikili işbirliği çağrısı kapsamında aşağıdaki projelerin desteklenmesine karar verilmiştir.

Türkiye Proje Yürütücüsü

Türkiye
Yürütücü Kuruluş

Rusya Proje Yürütücüsü

Rusya Yürütücü Kuruluş

PROJE ADI

Hayrullah KARABULUT

Boğaziçi Üniversitesi

Andrey KORZHENKOV

Institute of Physics of the Earth of the RAS

Kafkas Bölgesinin Kapsamlı Sismolojik ve Jeodezik Gözlemlere Dayalı Sismotektoniği ve Kinematiği

Şerife BİRGÜL ERSOLMAZ

İstanbul Teknik Üniversitesi

Alexander ALENTİEV

Institute of Petrochemical Synthesis RAS

Doğal Gaz ve Biyogazdan Helyum, Azot, Co2 Ve C2-C4 Hidrokarbonların Ayrılması için Yüksek Serbest Hacimli Özgün Polimerlerlerden Hazırlanan Nanokompozit Membranlar

Raşit TURAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Alexander GUDOVSKIKH

Saint Petersburg National Research Academic University of the RAS

Siyah Si Üzerinde Yüksek Verimli Çift Taraflı Heteroeklem Güneş Hücrelerinin Geliştirilmesi

İskender GÖKALP

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sergey MARTYNENKO

Institute of Problems of Chemical Physics

Kimyasal Tepkimeli Akışların Süper Bilgisayar Modellemesi İçin Paralel Hesaplama Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması

Damla EROĞLU PALA

Boğaziçi Üniversitesi

Elena KARASEVA

Ufa Federal Research Centre of the RAS

Elektrolit – Lityum-Sülfür Bataryaların Spesifik Enerjisini Belirleyen Kritik Faktör

Vural OYAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

İgor CHERNYSHEV

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry RAS

Plaka İçi Ortamlardan Çarpışma İle Ilişkili Jeotektonik Ortamlara Geçiş Zonundaki Kıtasal Alkali Magmatizmanın Jeokimyasal Evriminin,  P-T Koşullarının ve Manto Kaynaklarının Ortaya Çıkarılması (Bir Örnek: Doğu Anadolu Yüksek Platosu ve Arabistan Plakasının En Kuzey Ucu)

Hakan YILMAZER

Yıldız Teknik Üniversitesi

Rinat İSLAMGALİEV

Ufa State Aviation Technical University

Yeni Ultra İnce Taneli Biyobozunur Üreteral Stentlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Üzerine Araştırma

Can KOZÇAZ

Boğaziçi Üniversitesi

Yegor ZENKEVİCH

Institute for Theoretical and Experimental Physics of NRC Kurchatov Institute

Ding-Iohara-Miki Cebirlerinin Süpersimetrik Kuantum Alan Teorielerine Uygulamaları

Sebahat SULLIVAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Filipp CHETVERİKOV

Zoological Institute RAS

Yüksek Damarlı Bitkilerde Acariform Akarların Evrimlesme Paternleri: Gal Oluşturan Eriophyoid Akarlarda (Acari: Acariformes) Eşzamanlılık (Synhospitality) Gelişiminin Mekanizmaları

Ali SINAĞ

Ankara Üniversitesi

Alexander MİKHALEV

Tambov State Technical University

Mikrogözenekli Biyochar Eldesinin Optimizasyonu için Olivine Katalizör Varlığında Hidrotermal Atık Biyokütle Karbonizasyonunun Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Simülasyonu