Çağrı Hakkında Özet Bilgi:

 1. Çağrıya katılan ülkelerin listesine www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2021 adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.

 2. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

 3. Ülkemizden başvuracak bir proje; TÜBİTAK tarafından PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 1 Milyon TL ile desteklenebilecektir.

 4. ERA-MIN3 web sayfasından (https://www.era-min.eu/) yapılacak 1. Aşama Başvurusunun son tarihi (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.):    1 Nisan 2021 17:00 (Orta Avrupa Saati).

 5. Çağrıya ortak arama veya ortaklık önerme için bir web sitesi oluşturulmuştur, incelemek için https://www.submission-era-min.eu/partner-search adresini ziyaret ediniz.

 6. Çağrıya başvuracak araştırmacıların Ulusal İrtibat Noktası A. Serhat YILDIRIM (azmiserhat.yildirim@tubitak.gov.tr) ile başvuruları öncesi irtibata geçmesi önerilmektedir. Ayrıca araştırmacıların ERA-MIN projesi ve 2021 çağrısı için hazırladıkları sıkça sorulan sorular dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Çağrı Hakkında Ayrıntılı Bilgi ve Ulusal Başvuru Koşulları:

ERA-MIN3 projesi Ufuk2020 Programı alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı” kapsamında desteklenmekte olan ve endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmeyi ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamayı amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir. 

ERA-MIN3 projesi kapsamında açılan 2021 çağrının konusu yakıt ve gıda hammadeleri hariç olmak üzere, metalik mineraller, inşaat malzemeleri ve endüstriyel minerallere yönelik ihtiyaç odaklı araştırmalardır. Çağrı aşağıdaki 5 ana konu başlığınındaki araştırmaları kapsamaktadır:

 1. Arama ve çıkarma faaliyetlerinden ham maddelerin temini (birincil kaynaklar)

  1. Keşif

  2. 1.2: Madencilik işlemleri

  3. 1.3: Madenin kapatılması ve ıslahı

 2. Döngüsel Dizayn

  1. Hammadde verimliliği artırmak için ürün tasarımı

  2. Ürünün yeniden kullanımı veya uzun süreli dayanıklılığı için ürün tasarımı

  3. Geri dönüşümü teşvik etmek için ürün tasarımı

  4. Kritik malzeme ikamesi için ürün tasarımı

 3. İşleme, üretim ve yeniden imalat

  1. Kaynak yoğunluklu üretim süreçlerinde kaynak verimliliğini artırmak

  2. Kalıntıların geri dönüştürülmesi ya da kullanılmış ürün ve bileşenlerin yeniden üretilmesi yoluyla kaynak verimliliğini artırmak

  3. Bilgi ve iletişim teknolojilerini (ICT) kullanarak kaynak verimliliğini artırmak

 4. Kullanım ömrü sona eren ürünlerin geri kazanımı (ikincil kaynaklar)

  1. Ömrünü tamamlamış ürünlerin toplanması ve (tersine) lojistik

  2. Ömrünü tamamlamış ürünlerin ön işleme tabi tutulması: ön arıtma, sökme, ayırma, karakterizasyon

  3. Ömrünü tamamlamış ürünlerin yeniden kullanımı, onarımı, yenilenmesi, yeniden kullanılması ve yeniden üretilmesi

  4. Ömrünü tamamlamış ürünlerden hammaddelerin geri kazanılması

  5. Ömrünü tamamlamış taşınmaz varlıklardan hammadde geri kazanımı

  6. Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) yoluyla geri dönüşümün veya yeniden kullanımın artırılması

 5. Ortak kesişen alanlar

  1. Yeni iş modelleri (döngüsel ekonomi dinamiklerinin uygulanması)

  2. Çevresel etki değerlendirmesi için yöntemlerin veya verilerin iyileştirilmesi

  3. Ham maddelerin güvenilirliği ve sosyal kabul edilebilirliği ile uyumluluk

  4. Sağlık güvenliğine ilişkin konular

 

Kimler Başvurabilir?

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

 

Ulusal Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

 • Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda bulunulmalıdır.
 • Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK’a Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak ulusal proje başvurusunda her bir ortağın “Yürütücü Kuruluşlar” sekmesi altında ayrı ayrı yürütücü kuruluş olarak tanımlanması zorunludur. Ancak, uluslararası projede aynı fakülte/enstitünün ayrı ortaklar olarak yer alması durumunda bu fakülte/enstitü için PBS üzerinde tek bir yürütücü kuruluş tanımlanmalıdır.
 • Uluslararası projede ortak olarak yer almayan kurum/kuruluş PBS üzerinde yürütücü kuruluş olarak tanımlanamaz. Ancak uluslararası projede ortak olarak yer almayan bir özel kuruluş personelinin, projede ortak olarak yer alan diğer kurum/kuruluşun proje ekibinde araştırmacı veya yardımcı personel olarak yer alması durumunda, PBS üzerinde bu özel kuruluşun ayrı bir yürütücü kuruluş olarak tanımlanması ve bu özel kuruluşa ait giderlerin bütçe formu üzerinde ayrı olarak belirtilmesi gerekmektedir.
 • Farklı fakülte(ler)/enstitü(ler) uluslararası projede ayrı ortaklar olarak yer alıyorsa PBS üzerinde ayrı ayrı yürütücü kuruluş olarak tanımlanmalıdır.
 • Bir projede PBS üzerinde bir yürütücü kuruluşun bulunması ile birden fazla yürütücü kuruluşun bulunması arasındaki farklar bu dokümanın “Diğer Önemli Hususlar” başlığı altında detaylandırılmıştır.

 

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları

 • Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.
 • Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;
  • Proje başına 1.000.000 TL’yi,
  • Yürütücü kuruluş başına;
   • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 720.000 TL’yi,
   • Özel kuruluşlar için 1.000.000 TL’yi

aşamaz. TÜBİTAK’tan talep edilen katkı, proje bütçesi ile destek oranının çarpılmasıyla elde edilir. Birden fazla yürütücü kuruluşun yer aldığı projelerde, TÜBİTAK’tan talep edilen katkı, her bir yürütücü kuruluşun proje bütçesi ile destek oranının çarpılması sonucu elde edilen tutarların toplamıdır.

ÖNEMLİ NOT: Ulusal proje başvurusunda, PTİ ve Kurum Hissesi TÜBİTAK’tan talep edilen bütçe tutarına dâhil olmayıp, TÜBİTAK tarafından ayrıca hesaplanarak proje bütçesine ilave edilir. Fakat uluslararası proje başvurularında bütçe formları doldurulurken, projede ortak olarak yer alıp PTİ ve/veya Kurum hissesi alabilme şartları haiz olan her bir yürütücü kuruluş başına; (i) en yüksek PTİ değeri olan 144.000 TL (proje yöneticisi ise 180.000 TL) ve (ii) TÜBİTAK’tan PTİ ve yurt içi saha çalışmaları dışındaki faaliyetler için yapılacak olan yurt içi ve yurt dışı seyahatlere sağlanan destek miktarı hariç talep edilen katkının %50 oranında ve en yüksek 180.000 TL olacak şekilde Kurum hissesi proje bütçesine eklenmelidir.

 

Destek Oranı

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

 

Desteklenen Gider Kalemleri

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için desteklenebilecek giderler TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik ve Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar kapsamında sunulmuştur.
 • Özel kuruluşların yapacakları başvurularda özel kuruluşların aşağıdaki harcama kalemleri desteklenebilecektir.
  • Personel giderleri (Yardımcı personel giderleri dâhil) (TÜBİTAK 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları ilgili hükümleri geçerlidir.)
  • Yurt içi ve yurtdışı seyahat giderleri
  • Danışmanlık ve hizmet alım giderleri
  • Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
  • Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri
  • Yeminli mali müşavir tarafından yapılan denetim ve tasdike ilişkin giderler (Hazine ve Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan yeminli mali müşavir asgari ücret tarifesinde belirtilen TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri kapsamında desteklenir.)
 • TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik ve Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar kapsamında belirtilen, proje bütçesinin oluşturulmasında masraf olarak kabul edilmeyen kalemlere ilaveten, özel kuruluşların aşağıdaki harcama kalemleri destek kapsamı dışındadır.
  • Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri
  • Posta ve nakliye (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) giderleri
  • Bursiyer giderleri
  • Kurum hissesi
 • Özel kuruluşların proje ekibinde yer alan ancak kamu kurumları/kuruluşlarının (vakıf üniversiteleri dahil) kadro ve pozisyonlarında çalışanlara PTİ ödemesi yapılabilir, ücret ödemesi yapılmaz.
 • Özel kuruluşların yapacakları başvurularda proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, teçhizat, kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler destek süresiyle orantılı olarak aylık % 2 oranı ile destek kapsamına alınır. Bu maliyete yönelik harcamaların kabul edilen harcama tutarları “maliyet x destek süresi(ay) x % 2” şeklinde belirlenir. “destek süresi (ay) x % 2” çarpımından bulunacak oranın alt sınırı % 40, üst sınır ise %72’dir. Destekleme sürecinde proje süresinin değişmesi bu oranın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Ancak alınması, yapılması veya yaptırılması zorunlu olan ve destek kapsamındaki faaliyetler için kullanıldıktan sonra, üzerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın faydalı ömrünün büyük bir bölümü rutin üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan bileşenlere ait giderler için kısmi destek alt sınırı %25’e indirilebilir.
 • İlgili yönetmelik ve idari ve mali esaslara ilaveten TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller ve TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar hükümleri dikkate alınmalıdır.
 • Çağrı kapsamında yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara (kongre, konferans vb.) katılım ve proje kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülen yurt içi/yurt dışı toplantı, çalışma ziyareti, network vb. çalışmalar için yapılacak seyahatlerin gerektirdiği giderler için yürütücü kuruluş başına toplamda en fazla 80.000 TL’ye kadar ödenek istenebilir. (Bahsi geçen seyahat desteği proje bütçesine dâhil olup, araştırma desteğine ek olarak sağlanan bir bütçe değildir.)
 • Proje sözleşmesi aşamasında TÜBİTAK, bütçe müzakeresi yapma hakkını saklı tutar.

 

Bursiyerler

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.
BİDEB bursu veya kamu kurum/kuruluşlarından aylık burs alanlara, projeden de burs ödemesi yapılabilir. Ancak, BİDEB’ten veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan aylık burs miktarı dikkate alınarak hesaplanacak toplam burs miktarı o yıl için TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen proje aylık burs üst limitlerini aşamaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.
Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:

 • Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
 • Türkiye’de Kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi olmak,
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20’lik dilime girilmiş olması.

(Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. Bir projede aynı anda en fazla 4 (dört) lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.)

Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:

 • Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
 • Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama,
 • Doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesini alındığı tarihten itibaren 7 yıldan fazla süre geçmemiş olması.

Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans/Doktora bursiyerlerinde aranan koşullar:

 • Yüksek lisans bursiyerlerinin 30 yaşın altında olması*
 • Doktora bursiyerlerinin 35 yaşın altında olması*

(*) Başvuru yılının ilk günü itibariyle belirtilen yaşların doldurulmamış olması.

 

Burs Miktarı Üst Sınırları

Niteliği

Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse

Ücretli Çalışıyor İse

Lisans Öğrencisi

750.-TL/ay

————

Yüksek Lisans Öğrencisi

3.000.-TL/ay

(BİDEB bursiyeri olması halinde 500 TL ilave edilir)

550.-TL/ay

Doktora Öğrencisi

3.500.-TL/ay

(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.000 TL ilave edilir)

650.-TL/ay

Doktora Sonrası Araştırmacı

4.500.-TL/ay

(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.500 TL ilave edilir)

————

 

Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?

Kamu kurum/kuruluşlarının en üst düzey yöneticileri (Rektör, Başhekim, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür, İl Milli Eğitim Müdürü vb.) başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz, ancak araştırmacı olarak görev alabilirler. Kamu kurum/kuruluşlarının en üst düzey yöneticileri yardımcıları (Rektör Yardımcısı, Başhekim Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı vb.) ise bu çağrılar kapsamında proje yürütücüsü olarak görev alabilir.
TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri ise; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, bu çağrı kapsamında proje yürütücüsü, araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler.

 

Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri

Çağrı iki aşamalı başvuru ve değerlendirme süreci ile yürütülecektir. Çağrı kapsamında TÜBİTAK’a yapılacak ulusal başvurular, son başvuru tarihinden önce ve yalnızca elektronik imzayla (e-imza) yapılabilmektedir. E-imza sürecinin belirtilen son tarihlerden önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Bursiyer, yardımcı personel ve yurtdışı danışman hariç proje ekibinde yer alan diğer kişilerin ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkililerinin nitelikli elektronik sertifika (e-imza) sahibi olması gerekmektedir.

 • Çağrının birinci aşamasında; (i) tek bir yürütücü kuruluş varsa proje yürütücüsünün ve bu yürütücünün yer aldığı kurumun/kuruluşun yetkilisinin e-imzaları ve (ii) birden fazla yürütücü kuruluş varsa proje yöneticisinin ve yöneticinin yer aldığı kurumun/kuruluşun yetkilisinin e-imzaları istenmektedir.
 • Çağrının ikinci aşamasında ise; bursiyer(ler), yardımcı personel(ler) ve yurtdışı danışman(lar) dışında, projede yer alan tüm yürütücü kuruluşlarda görev alan proje ekiplerinin (yönetici/yürütücü, araştırmacı ve yurtiçi danışman) ve ilgili kurum/kuruluş yetkilisinin/yetkililerinin e-imzaları alınmaktadır.

Kamu veya özel kurum/kuruluşta imza yetkisi olan ancak ARDEB proje başvurularında kurum/kuruluş yetkilisi olarak tanımlanmamış kişiler, PBS’de yer alan “Kuruluş Yetkilisi Olarak Ekle” butonuna tıklayarak gerekli bilgileri girebilir. Eklenen Kurum/Kuruluş yetkilisinin projeleri imzalayabilmesi için Kuruluş Yetkilisi ekleme işleminin ARDEB tarafından onaylanması gerekmektedir. ARDEB onay işlemi ortalama 3 iş günü içinde tamamlandığından, bu sürecin başvuruda dikkate alınması başvuru sahibinin/sahiplerinin sorumluluğundadır. Kuruluş yetkilisi talebinin onaylanabilmesi için talebin kuruluş yetkilisi tarafından nitelikli elektronik sertifika kullanılarak imzalanması gerekmektedir.

 

Çağrı Takvimi

 

Aşama

Tarih

1. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

Çağrının ilan edilmesi ve açılması

15.01.2021

1. aşama uluslararası başvuru için son tarih

01.04.2021

(17:00, CET)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih

 

15.04.2021 

(TSİ 17:30)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

22.04.2021

(TSİ 17:30)

1. aşama başvuru değerlendirme sonuçlarının açıklanması ve 2. aşamaya geçmeyi hak eden proje başvuruları için davet mektubu gönderilmesi

 

08.07.2021

 

2. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

2. aşama uluslararası başvuru için son tarih

15.09.2021

(17:00, CET)

Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi

13.12.2021

2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. aşama ulusal başvuru

TÜBİTAK tarafından

duyurulacaktır.*

 

Projelerin başlaması

Konsorsiyumlar tarafından proje başlama tarihi olarak belirlenebilecek en son tarih

01.05.2022

 

1. Aşama

ERA-MIN-3 2021 yılı ortak çağrısı iki aşamalı başvuru ve değerlendirme süreci ile yürütülecektir. 01 Nisan 2021 (17:00 CEST) tarihinde kapanacak olan çağrıya yapılacak uluslararası başvurular elektronik ortamda, İngilizce olarak, http://www.submission-era-min.eu/ (ERA-MIN Electronic Proposal Submission System) adresinde yer alan online başvuru sistemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Uluslararası başvuru için projenin koordinatörünün (konsorsiyumu temsil eden kişi) öncelikle, ERA-MIN elektronik başvuru teslim sistemine kayıt olması ve proje ekibinde yer alan kişilerin isimlerini sisteme girerek kayıt olmalarını sağlaması gerekmektedir.

Bu uluslararası başvurunun yanı sıra projede yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından ayrıca TÜBİTAK’a, belirtilen tarihe kadar PBS (Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden 1. aşama ulusal başvurusunun elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir. Çağrı, PBS üzerinde “Çoklu İşbirliği Destek Programları (1.Aşama)” başlığı altında “ERA-MIN3 2021 1. Aşama” olarak yer alacaktır. TÜBİTAK’a sunulan 1. aşama başvuruları TÜBİTAK tarafından ulusal uygunluk kriterlerine göre incelenecektir.

1. aşama öneriler ayrıca çağrıya katılan diğer ülkelerin fonlayıcı kuruluşları ve çağrı sekretaryası tarafından ön incelemeye alınacaktır. Proje ortağı ülkelerin ulusal başvuru kurallarını ve çağrı metninde belirtilen başvuru koşullarını sağlamayan projeler iade edilecektir. Değerlendirme sonuçları çağrı sekretaryası tarafından uluslararası proje koordinatörlerine bildirilecektir. Değerlendirme sonucunda ilk aşama başvurusu başarılı bulunan konsorsiyumlar ikinci aşama proje başvurularını yapmaya davet edileceklerdir.

 

2. Aşama

Uluslararası konsorsiyumun ikinci aşama proje başvurusunun uluslararası proje koordinatörü tarafından çağrı metninde belirtilen tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Çağrı sekretaryası tarafından koordine edilecek 2. aşama uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirmesi sonuçları TÜBİTAK tarafından nihai değerlendirme sonucu olarak kabul edilecektir.
Desteklenecek projeler hakem değerlendirme sonuçları temel alınarak tüm fonlayıcıların temsil edildiği Çağrı Yürütme Kurulu toplantısında belirlenecektir. 2. aşama uluslararası değerlendirme sonucu olumsuz olan projeler ilgi çağrı kapsamında ulusal desteklerden faydalanamazlar.

Yalnızca çağrı sekretaryası tarafından koordine edilecek 2. aşama uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirme sonuçları olumlu olan projelerde yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’a PBS üzerinden 2. aşama ulusal başvurunun elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir. Bu durumda olan kurum/kuruluşlara 2. aşama başvuru tarihleri TÜBİTAK tarafından ayrıca duyurulacaktır.

 

ÖNEMLİ UYARI:
NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları’na zamanında başvuru yapılması önem arz etmekte olup bu sürecin yürütülmesi tamamen proje yürütücülerinin sorumluluğundadır. Başvurular bireysel olabildiği gibi kurumsal da yapılabilmektedir. Buna istisna olarak Başbakanlık Genelgesi gereği Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne yapılacak olan NES başvuruları yalnızca kamu kurumları tarafından kurumsal olarak yapılabilmektedir. E-imzalı başvuru süreci ile ilgili soru ve önerileriniz için ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

Ulusal Başvuruda PBS’ye Yüklenmesi Gerekli Belgeler:

“Uluslararası Başvuru Formu”nun hem 1. Aşama hem de 2. Aşama ulusal başvuruda PBS’ye yüklenmesi gerekmektedir. “Ulusal Başvuru Formu” ile “Bütçe ve Gerekçesi Formu”nun ise sadece 2. Aşama ulusal başvuruda PBS’ye yüklenmesi gereklidir. Bu formların yanı sıra aşağıda yer alan belgeler de ihtiyaç olması halinde başvuruya eklenmelidir.

 • Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu (Aynı/Benzer proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve bilimsel değerlendirme sonucunda proje reddedildi ise doldurulması gereken form, PBS’ye girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.)
 • Feragat Formu (Daha önce Kurumumuza sunulan ve desteklenmesi uygun bulunmayan aynı/benzer içerikli proje önerisinde yer alan ve hak sahibi olarak imzası bulunan ancak yeni sunulan proje önerisinde adı geçmeyen kişiler için PBS’ye girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Formun, söz konusu kişilerin başvuru sırasında yurt içinde olmaları halinde ilgili kişiler tarafından nitelikli e-imza kullanılarak imzalanması, yurt dışında bulunmaları halinde ise kendilerine e-posta ile iletilecek linki onaylamaları gerekmektedir. | Ayrıntılı Bilgi)
 • Protokol (Birden fazla yürütücü kuruluşun yer aldığı proje başvurularında, başvuru aşamasında proje yönetici/yürütücüleri ve kuruluş üst düzey yetkilileri arasında imzalanan anlaşma, PBS’ye girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Proje başvurusunda aynı üniversitenin farklı fakültelerinden yürütücü kuruluşların bulunması durumda dahi hazırlanması gerekmektedir.)
 • TÜBİTAK Başkanlık Onay Yazısı (Proje ekibinde TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması halinde, söz konusu kişiler için Başkanlık Oluru alınması ve “Başkanlık Onay Yazısı”nın tarih ve sayı bilgilerinin PBS’de ilgili alana girilmesi gerekmektedir. | Ayrıntılı Bilgi)
 • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Şirketler Bünyesinde Görev Yapan Üniversite Öğretim Elemanları için Proje Başvurusu İzin Formu (PBS’ye girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Formun, e-imza sürecinde ilgili kişiler (kurum/kuruluş yetkilileri) tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • 2. aşama uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirmesi sonuçları olumlu olan projelerde yer alan Türk kurum/kuruluşların projenin desteklenmesine karar verilmesi halinde, aşağıda yer alan belgelerin Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) tarafından verilen süre içerisinde eksiksiz olarak ve istenilen formatta Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir. Belgelerin, belirtilen süreler içinde temin edilememesi halinde proje yürürlüğe alınmayacaktır.
  • Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü
  • Etik Kurul Onay Belgesi (Gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi)
  • Yasal/Özel İzin Belgesi (Gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi)
  • Destek Mektupları (Gerekli ise)
  • Proforma Fatura (Gerekli ise)
  • KOBİ Beyannamesi (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) olma şartlarına ulaşamamış sermaye şirketleri ve KOBİ niteliğindeki işletmelerin yönetici ve ortaklarının proje yürütücüsü olması durumunda)

Başvurunun Özel Kuruluş Tarafından Yapılması Halinde Kuruluş Yetkilisi Ekleme İşlemi Sırasında Ek Olarak Talep Edilen Belgeler (Ayrıntılı Bilgi)

 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketin güncel unvan ve adresinin yer aldığı sayfa)
 • Oda Sicil Kayıt Sureti
 • İmza Sirküleri
 • Yetki Belgesi (Şirketi temsile yetkili kişinin belirtildiği ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınmış belge)

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

TÜBİTAK 1071 destek programı kapsamında desteklenen projelerde ‘Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları’ hükümleri uygulanır.

 

Diğer Önemli Hususlar

 • Bir projede PBS üzerinde bir yürütücü kuruluşun bulunması ile birden fazla yürütücü kuruluşun bulunması arasındaki farklar tabloda detaylandırılmıştır.

Bir yürütücü kuruluşun olması durumunda

Birden fazla yürütücü kuruluşun olması durumunda

PBS üzerinde “Yürütücü Kuruluşlar” sekmesinde sadece bir yürütücü kuruluş vardır. Proje ekibi bu kuruluş altında tanımlanmıştır.

PBS üzerinde “Yürütücü Kuruluşlar” sekmesinde birden fazla yürütücü kuruluş vardır. Her bir yürütücü kuruluş için proje ekibi ayrı ayrı tanımlanmıştır.

Tek proje yürütücüsü vardır.

Tanımlanan her bir yürütücü kuruluşun bir proje yürütücüsü vardır. Proje yürütücüleri arasında yapılan protokolle belirlenen ve projenin yönetiminden TÜBİTAK’a karşı sorumlu proje yürütücüsü “Proje Yöneticisi” olarak tanımlanır. Yürütücü kuruluş sayısında üst sınır yoktur. Her bir proje kapsamında yürütücü kuruluşlar tarafından talep edilen katkı miktarı toplamı çağrı için belirlenen proje destek üst limitini aşamaz.

Proje bütçesi tek bir proje hesabına (yürütücü kuruluş) transfer edilir.

Tüm yürütücü kuruluşlar için ayrı ayrı proje hesapları açılır. Her bir yürütücü kuruluş için onaylanan proje bütçeleri, ilgili yürütücü kuruluşların hesaplarına ayrı ayrı transfer edilir.

Proje kapsamında yapılan harcamalar sadece yürütücü kuruluş tarafından yapılabilir. Satın alınan taşınmazlar yürütücü kuruluşun ayniyatına kaydedilir.

Her bir proje yürütücüsü, kendisine transfer edilen bütçeyi proje yöneticisi ile koordineli bir şekilde kullanır. Proje kapsamında satın alınan taşınmazlar ilgili proje yürütücüsü kuruluşun ayniyatına kaydedilir.

Proje başvuruları çevrimiçi sistemde (PBS) proje yürütücüsü tarafından yapılır.

Proje başvuruları çevrimiçi sistemde (PBS) proje yöneticisi tarafından yapılır.

 

 • Proje yürütücüsü olarak bu çağrıya birden fazla proje başvurusunda bulunulabilir.
 • Aynı proje önerisi ile aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapılamaz.
 • Uluslararası proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri desteklenmez.
 • Projenin ulusal destek başlangıç tarihi en erken uluslararası projenin destek başlangıç tarihi olabilir. Ancak, ulusal destek başlangıç tarihinin proje önerisinin e-imza sürecinin PBS üzerinden tamamlandığı tarihten sonra olmasına ve ayın birinci/onbeşinci günü olarak belirlenmesine dikkat edilmelidir.
 • Proje yürütücüsü özel kuruluşların yardımcı personel görevlendirmeleri için TÜBİTAK 1007 Programı Usul ve Esasları’nın ilgili hükümleri geçerli olacaktır.
 • Desteklenmesine karar verilen bir projenin TÜBİTAK’a başvuru tarihinden itibaren bir yıl geçmesi halinde, proje yürütücüsü özel kuruluşun başvuruda belirlenen personel ücretlerine, Grup Yürütme Kurulu kararı ile 1007 Programı Usul ve Esasları ilgili hükümleri kapsamında en fazla TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından yeni takvim yılına ait belirlenmiş zam oranında ücret artışı eklenebilir.
 • Projelerin durdurma, yürürlükten kaldırma ve iptali hususlarında TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmeliğin ve Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esasların ilgili hükümlerinin hükümleri uygulanır. Ayrıca, iptal edilen projelerde, proje yürütücüsü özel kuruluşun/kuruluşların kusurlu olması halinde ilgili proje yürütücüsü özel kuruluşa/kuruluşlara proje kapsamında yapılan bütün harcamalar yasal faiziyle birlikte geri alınır.
 • Gelişme/sonuç raporlarının (özel kuruluşlar için Yeminli Mali Müşavir denetim ve tasdik raporu dâhil) proje sözleşmesi gereği TÜBİTAK’ a gönderilmesi gereken tarihte gönderilmemesi durumunda, Grup Yürütme Kurulu kararı ile özel kuruluşların ilgili döneme ait gelişme/sonuç raporlarına ilişkin transfer tutarı üzerinden yüzde otuz (%30)’a kadar kesinti uygulanabilir. Bu hüküm gecikmenin mücbir sebeplerden kaynaklandığının tespit edilmesi halinde uygulanmaz.
 • Uluslararası çağrı sekretaryası tarafından projenin tüm ortakları arasındaki görev ve sorumlulukları, proje sonuçlarının kullanımını ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili konuları düzenleyen bir konsorsiyum anlaşmasının yapılması zorunlu tutulmakta ise ilgi anlaşmanın düzenlenmesinde ve yürürlüğe alınmasında sorumluluk proje ortaklarına aittir. TÜBİTAK tarafından örnek teşkil edecek bir konsorsiyum anlaşma metni taslağı paylaşılmamaktadır. Projenin Türk ortakları tarafından, TÜBİTAK desteğinin konsorsiyum anlaşmasının yürürlüğe alınmasından sonra başlatılması talep edilmelidir.
 • Projede görev alan anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortakları ve limited şirket ortağı müdürlerin maliyetinin desteklenebilmesi için ücretlerle ilgili esas sözleşmede hüküm bulunması veya genel kurul kararı alınması gerekir. Genel kurul kararının alınması gerektiği durumda, genel kurul kararının alındığı tarihten sonraki maliyetleri desteklenir.

 

Çağrı ile ilgili İletişim Bilgileri (UPAG):

Adı Soyadı: Tayyip KÖSOĞLU
E-mail: tayyip.kosoglu@tubitak.gov.tr
0312 298 1806

 

Çağrı ile ilgili İletişim Bilgileri (UİDB):

Adı Soyadı: A. Serhat YILDIRIM
E-mail: azmiserhat.yildirim@tubitak.gov.tr
0312 298 1765