ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. NEURON projesinin ana amacı, partner ülkelerde yürütülen sinirbilim, nöroloji ve psikiyatri alanlarında ulusal ve bölgesel araştırma programlarının yakın ve sürdürülebilir bir şekilde bağlanmasına ve uyumlaştırılmasına yardım etmektir.

ERA-NET NEURON Projesi 2020 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2020), 08 Ocak 2020 tarihinde açılmıştır. JTC 2020 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Bu çağrının amacı, duyusal bozukluklar ve bunların sinir sistemi üzerindeki etkileri ile ilgili önemli soruları ele alacak çok uluslu, işbirliğine dayalı araştırma projelerini desteklemektir. Araştırma projeleri, diğerlerinin yanı sıra somatosensör sistemi de dahil olmak üzere tüm duyusal modalitelerin araştırılmasını içerebilir. Bu çağrıda, modaliteler arasındaki sinerjileri ve çoklu duyusal disfonksiyonu ele alan araştırma soruları da teşvik edilmektedir.

Öneriler, sinir kaynaklı bozulma ve/veya duyusal fonksiyon kaybına odaklanmalıdır. Öneriler, reseptör hücreler, ilgili sinir yolları ve bağlı beyin alanları dahil olmak üzere duyusal nöronlar hakkındaki çalışmaları içerebilir. Aksesuar, sinir duyu organlarının sinirsel olmayan bölümleri üzerine yapılan araştırmalar çağrının ana odağı değildir ve sadece sinir sistemi üzerinde önemli bir etkiye sahiplerse dahil edilebilirler. Araştırma soruları tüm hayat döngüsünün tamamını kapsayabilir.

Duyusal sistem özellikle yenilikçi terapötik yaklaşımlar için uygundur ve son yıllarda bu konuda kayda değer gelişmelere tanık olunmuştur. Yenilikçi tedavi yaklaşımları örneğin; gen, moleküler ve hücre tedavileri, rejeneratif stratejiler, yeni elektronik arayüzler veya protezler yoluyla fonksiyonun restorasyonunu içerebilir. Terapötik veya tanısal teknolojiyi geliştirmek için yeni yaklaşımların kullanılması bu çağrı kapsamında kabul edilir. Proje önerileri örneğin; duyu sistemlerini etkileyen gelişim bozuklukları, çevresel faktörlerin duyusal işlevler üzerindeki rolü ve mevcut kohort veya kayıtlara dayalı olarak sağlık ekonomik sorunları içerebilir.

NEURON finansman kuruluşları özellikle temel ve klinik yaklaşımları birleştiren çok disiplinli çalışma ve translasyonel araştırma önerilerini teşvik etmek istemektedir. Mevcut çağrı bağlamında, klinisyenlerin konsorsiyumlarda temel sinirbilimcilerle işbirliği yapması teşvik edilmektedir. Konsorsiyumların, sadece ortaklar arasındaki tamamlayıcı işbirliği ile elde edilebilecek yeni ve iddialı fikirler sunması beklenmektedir.

NEURON 2020 çağrısı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve translasyonel araştırmaları içermesi gerekmektedir. Proje başvuruları aşağıda belirtilen alanlardan en az birisini kapsamalıdır:

  • Duyusal bozuklukların patogenezi ve etiyolojisine yönelik temel araştırma.
  • Duyusal bozukluklar için önleme, tanı, hasta sınıflandırması, tedavi ve / veya rehabilitasyon için yeni stratejiler geliştirmek için yapılan klinik araştırma.

Aşağıda yer alan araştırma alanları bu çağrının kapsamı dışında tutulmaktadır:

  • Kronik ağrı
  • Zihinsel bozukluklar ve nörolojik hastalıkların etkisiyle (ör. inme) olan halüsinasyonlar ve his bozulması
  • Nörolojik bozukluklara bağlı göz hareket bozuklukları
  • Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Avrupa Birliği Ortak Programı (JPND) tarafından ele alınan nörodejeneratif hastalıklar

Sadece uluslararası projeler finanse edilecektir. Bir öneri sunacak her konsorsiyumun, İngilizce çağrı metninde belirtilen kuruluşlar tarafından finanse edilecek en az üç araştırma grubundan oluşması gerekmektedir. Araştırma grupları, en az üç farklı ülkeden olmalıdır. Bir konsorsiyumda araştırma gruplarının sayısı beşle sınırlıdır. En fazla iki araştırma grubu aynı ülkeden olabilir. ERA-NET NEURON fonlama düzeni, mümkün olduğunca çok sayıda partner ülke dahil ederek Avrupa Araştırma Alanını güçlendirmek için çaba göstermektedir. Bu nedenle, bu fonlama düzeninde bugüne kadar daha az destek alan ülkelerden (Letonya, Romanya, Slovakya ve Türkiye) ortaklar dahil olmak üzere konsorsiyumlarda ortak sayısı altıya artırılabilir. Kendi fon kaynaklarını sağlamak koşulu ile diğer ülkelerden araştırmacılar da yukarıda bahsedilen araştırma grubu sayılarını geçmeyecek şekilde projelerde yer alabilirler.

ERA-NET NEURON projesi için çıkılacak çağrıda ERA-NET NEURON Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep edilmeye başlanmıştır. Konu, kapsam açısından uygun olan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Ön öneriler için başvurular 08 Ocak 2020 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 10 Mart 2020 (14:00:00 CET)’dir. Ön öneriler ve tam öneriler partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından uluslararası ERA-NET NEURON elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır. Ayrıca, Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların ulusal başvuru yapması gerekmektedir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 13 Mart 2020 (17:30 TSİ) tarihine kadar https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “Çağrılı Başvuru Programları” bölümünden başvurularını elektronik imzalı olarak yapmaları gerekmektedir.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php ağ sayfasından ve uluslararası partner bulma sayfasına ise https://partnering.pt-dlr.de/neuron ağ sayfasından erişebilirsiniz.

İlgili Kişiler

Genel Konular için:

Dr. Recep Emrah ÇEVİK

Tel: 0 312 298 1214

e-posta: emrah.cevik@tubitak.gov.tr

ARDEB 1071 Programı için:

 

Dr. Fahriye ERTUĞRUL

Tel: 0312 298 1805

e-posta: fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr