06/08/2018 tarih ve 30501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

“Gerçek Zamanlı Kızıl Ötesi İz Yönetim Sistemi (GEZKİY) Teknolojisi” Transferi

1 – TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU

TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Gerçek Zamanlı Kızıl Ötesi İz Yönetim Sistemi (GEZKİY) Teknolojisi” TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, yalnızca gemilerde kullanılmak üzere, basit lisanslama yöntemi ile 10 (on) yıllığına Kurumumuz tarafından aranan şartları sağlayan tüm isteklilere açık olarak teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecektir.

Teknoloji Transfer Bedeli (KDV Hariç)

Peşinat

Lisans Alanın, Müşterilerine Yapacağı İlk 4 (Dört) Satış ve/veya Kurulumda Satış ve/veya Kurulum Başına 100.000 € (EUR)

Royalti Bedeli

Daha Sonraki Her Bir Satış ve/veya Kurulum İçin, Lisans Alanın GEZKİY Satış ve/veya Kurulum Fiyatı Üzerinden 700.000 €’ya Kadar Olan Kısım için (700.000 € Dâhil) % 15 Royalti, Satış ve/veya Kurulum Bedelinin 700.000 € Üzerinde Kalan Kısmı için % 10 Royalti Alınması

 

2 – TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Teknoloji Transferi ile ilgili detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir. (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ANKARA, tto@tubitak.gov.tr)

İlgili Personel: Rahmi Burak ERGÜL – Tel: (0312) 468 53 00/1703,

rahmiburak.ergul@tubitak.gov.tr

Çağrı Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık.

3 – TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ

GEZKİY Teknolojisinin Transferi, başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için üretilen ürünler olmak üzere Kontrole Tabi Liste’de yer alan malzemelerin algoritma ve veri tabanında yer alan bilgileri deşifre etmeyecek şekildeki yalnızca gemilerde kullanılabilir ticari sürümü kapsayacaktır.

Teknoloji Transfer Paketi başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacaktır.

4 – BAŞVURU ŞARTLARI

 • Firmanın Sağlaması Gereken Şartlar
 1. Teknolojiyi transfer edecek ve kullanacak firmaların başvuru esnasında ticari bir şirket hüviyetinde kurulmuş olması gerekmektedir.
 2. Millî Savunma Bakanlığı’ndan alınacak, gizlilik derecesine uygun Tesis Güvenlik Belgesi ve projeye nüfuz edecek herkes için Kişi Güvenlik Belgeleri gerekmektedir.
 3. TÜBİTAK ile teknoloji transferi için sözleşme imzalandıktan sonra Millî Savunma Bakanlığı’ndan Üretim İzin Belgesi ya da üretim izni gerekmediğine dair yazılı belge alınması gerekmektedir.
 • Firma Tarafından Sunulması Gereken Evrak
 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve belgegeçer numarası ile varsa elektronik posta adresi,
 2. Kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret/esnaf sicil numarasını içeren oda kayıt sicil sureti ile vergi kimlik mükellefiyet numarası,
 3. Sözleşme imzalayacak kişinin yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 4. Sözleşme tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 • Başvuruda Bulunamayacak Kişiler
 1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,
 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
 3. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

 

NOT: GEZKİY Teknolojisinin Transferi; 5202 sayılı “Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu”, 04 Haziran 2010 Tarihli ve 27601 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Savunma Sanayi Güvenliği Yönetmeliği”, MSY.:317-2(C) MSB Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi ve sair mevzuat uyarınca gerçekleştirilecektir. Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/gercek-zamanli-kizil-otesi-iz-yonetim-sistemi-gezkiy-teknolojisi