Amaç ve Kapsam

PRIMA Programı 2019 Yıllık İş Planı (AWP2019) kapsamında 17 Aralık 2018 tarihinde beş proje çağrısı açılmıştır (dört tane Bölüm 1 çağrısı ve bir tane Bölüm 2 çağrısı).  Çağrılarla ilgili detaylar PRIMA resmi internet sayfasında (www.prima-med.org) yer almaktadır.

Aşağıda belirtilen çağrı konularına sunulan proje önerilerinin değerlendirmelerini yapmak üzere nitelikli uzmanların PRIMA Dış Danışman Veritabanı’na kayıt olmaları amaçlanmaktadır.

Kayıt İçin: http://prima-med.org/register-as-an-expert/

 

Bölüm 1 (Section 1) – 2019 Yılı Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

Konu 1.1.1: Su stresi altındaki Akdeniz bölgelerinde sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimi

Sustainable groundwater management in water-stressed Mediterranean areas

Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 1.2.1: Akdeniz kuru tarımında su ve toprağın korunması, küçük topraklarda tarım

Conserving water and soil in Mediterranean dry-farming, smallholder agriculture

Konu 1.2.2: Akdeniz serası ve yoğun bahçeciliğin sürdürülebilirliği ve rekabet gücü

Sustainability and competitiveness of Mediterranean greenhouse and intensive horticulture

Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri

Konu: 1.3.1: Geleneksel Akdeniz gıdalarının izlenebilirliği ve özgünlüğünün kontrolü için analitik araçlar ve dijital teknolojiler

Implementation of analytical tools and digital technology to achieve traceability and authenticity control of traditional Mediterranean foods

Nexus (Yatay Kesen) Tema:

Konu 1.4.1: Su-Ekosistem-Gıda kesişimlerinin sektörler arası yönetişiminin sosyal, teknik ve ekonomik faydalarının değerlendirilmesi

Assessing social, technical and economic benefits of a cross-sectoral governance of the Water-Ecosystem-Food Nexus

Konu 1.4.2: Akdeniz bölgesinde Tarım Sistemleri, Su Yönetimi, Tarım-Gıda Değer Zinciri konularında geçmiş ve devam eden deneyimlerden en iyi uygulamaların haritalandırılması ve bunlardan fayda sağlanması

Platform for mapping and capitalisation of results and best practices from past and on-going projects related to farming system, water and food in the Mediterranean Area

 

Bölüm 2 (Section 2) – 2019 Yılı Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

Konu 2.1.1: Akdeniz’de potansiyel ve fiili sulama performansı arasındaki boşluğu kapatmak

Bridging the gap between potential and actual irrigation performance in the Mediterranean

Konu 2.1.2: Su kıtlığı ve iklim değişikliği koşulları altında düşük kaliteli suların yönetimi

Management of low quality waters under water scarcity and climate change conditions

Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 2.2.1: Küçük ölçekli çiftçilik sistemlerinde inovasyon

Small scale farming systems innovation

Konu 2.2.2: Biyoçeşitliliğin çiftçilik sistemlerinde büyük bir sürdürülebilirlik kolu olarak kullanımı ve yönetimi

Use and management of biodiversity as a major lever of sustainability in farming systems

Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri

Konu 2.3.1: Bozulabilir Akdeniz gıda ürünlerinin raf ömrünün sürdürülebilir teknolojiler ve lojistik ile ve optimize edilmiş haşere ve mikrobiyal kontrol ile uzatılması

Extending shelf-life of perishable Mediterranean food products by sustainable technologies and logistics and by optimized pest and microbial control 

Konu 2.3.2: İnovasyon ve sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi için Akdeniz tarım-gıda değeri zincirlerinde yatay ve dikey entegrasyonun geliştirilmesi

Enhancing horizontal and vertical integration in Mediterranean agro-food value-chains to foster innovation and sustainability

 

Adaylar, PRIMA faaliyetlerinin planlanması veya uygulanması aşamalarında görev almamış olmalıdırlar. Adaylardan çıkar çatışması olmadığını beyan eden belge imzalamaları istenecektir.

PRIMA 2019 (Bölüm1 ve/veya Bölüm 2) çağrılarından herhangi birine sunulmuş proje önerilerinde (koordinatör, ortak veya başka herhangi bir görevle) yer alan kişiler değerlendirici olmak üzere başvuruda bulunamazlar.

 

Görev ve Yükümlülükler

Uzmanlar, uzmanlık alanlarına göre seçilecek olup kendilerine değerlendirmek üzere proje önerilerinden oluşan bir portföy iletilecektir. Öncelikle proje önerilerinin uzaktan değerlendirmesini yapacak; belirlenmiş olan her bir değerlendirme kriteri için puanlama yapacak, yazılı yorumlarda bulunacaklardır. Daha sonra panel toplantısı yapılacaktır.

İlgili çağrıya bağlı olarak, değerlendirmeler tek aşamalı veya iki aşamalı olarak yapılabilmektedir. İki aşamalı değerlendirmelerde İlk Aşamada ‘ön başvuru’, İkinci Aşamada ‘tam başvuru’ değerlendirmeleri yapılması gerekebilmektedir.

Değerlendirme süreci boyunca PRIMA Proje Sorumluları (Project Officers) ilgili uzmanlara destek sağlayacak olup, uzmanlara gerekli olan her türlü materyal ve doküman sağlanacaktır. 

 

Minimum Şartlar ve Gereklilikler:

 • İlgili disiplinde lisansüstü derecesi (tercihen doktora veya dengi);
 • En az 5 yıl mesleki deneyim;
 • Yukarıda vurgulandığı gibi ilgili alanlarda uzmanlık;
 • Uluslararası araştırma ve yenilik programlarında değerlendirici deneyimi;
 • İngilizce yetkinliği (yazılı ve sözlü);
 • Çok iyi yazma becerileri

 

Arzu Edilen Yetkinlikler:

 • Bölgesel ve ulusal düzeydeki politikalar ve programlar arasında koordinasyon ve çapraz bağlantılarla ilgili deneyim sahibi olma;
 • Akdeniz Bölgesi’nde çalışma deneyimine ve bölgesel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.

 

Öngörülen Takvim

 • İlgililer, 31 Ocak 2019* tarihine kadar ‘PRIMA Dış Danışman Veritabanı’na kayıtlarını yapmış olmalıdır. PRIMA resmi internet sayfasında yer alan veritabana; kayıt olacak uzman hakkında kişisel, idari ve bilimsel bilgiler girilmelidir. Uzmanın detaylı CV’si sisteme yüklenmelidir (Europass formatı tercih edilmektedir). 
 • PRIMA Sekretaryası, uygun bulunan adaylarla Ocak/Şubat 2019’da iletişime geçecektir.
 • Nihai seçim Mart 2019’da yapılacaktır.

 

* Dış Danışman Veritabanı’na kayıtlar yıl boyunca açık olup, yalnızca 2019 çağrıları kapsamında yapılacak değerlendirme panellerinde yer almak isteyen uzmanların belirtilen tarihe kadar kaydolmaları gerekmektedir.

 

Ücretlendirme

Uzmanlara, seyahat ve harcırah masrafları da dahil olmak üzere, PRIMA kuralları çerçevesinde ödeme yapılacaktır.

 

İletişim:

 

Antonella Autino

Project Coordinator

antonella.autino@prima-med.org

Mohamed Wageih

Project Officer

mohamed.wageih@prima-med.org

 

Fabrice Dentressangle

Project Officer

fabrice.dentressangle@prima-med.org

Ali Rhouma

Project Officer

ali.rhouma@prima-med.org

Marco Orlando

Project Officer

marco.orlando@prima-med.org

Aliénor de Moucheron

Administrative Assistant

alienor.demoucheron@prima-med.org

 

 

SORUMLULUK REDDİ: Bu kesinlikle bir iş teklifi değildir. Ayrıca, başvuruda bulunmak değerlendirici olarak seçileceğinizi garanti etmez. Yalnızca uygun bulunan adaylarla iletişime geçilecektir.