Yayın için; Başlangıç Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi – Bitiş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2017 yılından itibaren (2017 yılı dâhil) yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü ve/veya uygulamalı mülakata çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR(NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

 

B. ÖZEL ŞARTLAR

B.1.YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi, sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

Genel Nitelikler:

a)Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual C#, .Net, .Net Framework, MS SQL, IIS, reporting servisleri vb.)

Tercih Sebepleri:

a) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

b) NET, C# ve ASP .NET Web Form, ASP .NET Core, WCF, Entity Framework, MVC konusunda en az 1(bir) yazılım projesi geliştirmiş olmak ve bunu belgeleyebilmek,

c) Angular, React, Vue, SPA vb. konularında tecrübe sahibi olmak,

ç) En az 5000 kullanıcılı projelerde yazılım geliştirici olarak çalışmak ve bunu belgelemek,

d) Html, Html5,JQuery, Ajax, Css, Javascript konularında tecrübe sahibi olmak,

e) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

f) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

g) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

h) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

ı) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (JavaScript, ASP ) hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,

j) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

k) Microsoft Certified Solutions Developer(MCSD) sertifikasına sahip olmak.

 

B.2.Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

Genel Nitelikler:

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşları Bilgi İşlem birimlerinde veya özel sektör sistem merkezlerinde; Bilgi Güvenliği, Ağ veya Sistem alanlarının en az birinde, uzman veya benzer bir pozisyonda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

Aşağıdaki ölçütlerden en az birine sahip olmak tercih sebebidir:

a) TCP/IP, ağ altyapısı, protokoller vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) IPS sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) APT sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) DLP sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Yük Dengeleyici cihazlar ve WAF konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) SIEM sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Anti-DDOS sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Güvenlik Duvarı cihazları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) ISO/IEC 27001 vb. bilgi güvenlik standartları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Uluslararası geçerliliği olan siber güvenlik sertifikalarından birine sahip olmak,

i) Uluslararası geçerliliği olan ağ sertifikalarından birine sahip olmak,

j) KVKK ve 5651 numaralı kanun hükümleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvuru ilan metni 28/02/2022 –25/03/2022 tarihleri arasında Kariyer Kamu İşe Alım platformunda ve KOSGEB internet sitesinde (kosgeb.gov.tr) yayımlanacaktır.

b) Adaylar, başvurularını 28/02/2022 –25/03/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde KOSGEB – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

ç) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İSTENİLEN BELGELER

a) Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (E-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

b) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (E-devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

c) Genel şartlar (ç) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.) Mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.

ç) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler)

d) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,

 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

c) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

ç) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi “www.kosgeb.gov.tr” internet sitesinde 04/04/2022 – 08/04/2022 tarihleri arasında ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

d) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Başkanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

 

V. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE TARİHİ

a) Sınav sözlü-uygulamalı mülakat olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü-uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep edilecektir.

ç) Sözlü-uygulamalı mülakat 18/04/2022 ile 22/04/2022 tarihlerinde KOSGEB Başkanlık (Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA) adresinde yapılacak olup mülakat tarihinde erteleme olması durumunda bu durum “kosgeb.gov.tr” adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

d) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

e) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü-uygulamalı mülakat tarihinde KOSGEB değişiklik yapma hakkına sahip olduğundan adayların kosgeb.gov.tr adresini takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

 

VI. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim personeli olarak atama yapılabilecek boş pozisyon sayısı 4 (dört)’tür.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.kosgeb.gov.tr) ilan edilecektir. Sınava giren adaylar e-devlet şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

ç) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

 

VII. SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

POZİSYON

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(3 Kişi)

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanının 2 katına kadar

BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI

(1 Kişi)

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanının 2 katına kadar

 

VIII. DİĞER HUSUSLAR

a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerli kabul edilecektir.

b) Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyonun en az yarısı kadar yedek aday

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

ç) İletişim Bilgileri Tel: 0 312 595 27 71

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022

Kaynak: https://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8164/sozlesmeli-bilisim-personeli-alim-ilani

Privacy Preference Center