UFUK 2020 MÜKEMMELİYETİN YAYILIMI VE KATILIMIN GENİŞLETİLMESİ (SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING PARTICIPATION)

“AVRUPA ÇAPINDA BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI İLE ÜLKELER ARASINDAKİ ARAŞTIRMA & YENİLİK FARKLILIKLARINI EN AZA İNDİRMEK”

Programın Temel Amacı Nedir?                

7. Çerçeve Programının ara değerlendirmesinde özellikle 2004 sonrası Avrupa Birliğine katılan bazı üye ülkelerin, Çerçeve Programa düşük katılım gösterdiği tespit edilmiştir. Ufuk2020 Programının bir parçası olan ‘Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi’ kapsamındaki widening faaliyetleri, Avrupa’nın yetenek potansiyelinin ortaya çıkarılmasını sağlayarak varolan düşük katılımın azaltılmasına yöneliktir. Programın temel amacı, düşük Ar-Ge performansı sergileyen ülkelerin ekonomik büyümesine ve rekabet gücüne ivme kazandırmaktır. İnovasyon temelli ekonomik faydaların maksimize edilmesi ve Avrupa ülkeleri arasında geniş ölçüde yayılımın sağlanması temel alınmaktadır. Avrupa Birliği yapısal fonları ile program arasındaki sinerji önemli bir bileşen olarak ortaya çıkmaktadır.[1] 

Alanın amacı;  AB üye ülkeleri ve widening ülkelerinde bulunan araştırma kuruluşları arasında Ar-Ge kapasite ve proje geliştirme yeteneği farklılıklarını azaltmak ve kuruluşlar arası aktif işbirliği ağları oluşturmaktır. Bu bağlamda, Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı aracılığıyla, araştırma ve inovasyon performansı yüksek ülkelerden araştırma kuruluşlarının, performansı düşük ülkelerden araştırma merkezleri koordinatörlüğünde bir araya gelerek konsorsiyum oluşturmaları ve

 • ERA Chairs (Mükemmel Araştırmacı-Yönetici Davet Etme)
 • Twinning (Eşleştirme) çağrılarına başvuru yapmaları sağlanmaktadır.

Avrupa’daki uluslararası ölçekte lider araştırma kurumları, genellikle  Twinning çağrılarına ‘gelişmiş’ ortaklar olarak katılmaları ve gelecekteki stratejik işbirliği için geleneksel ağlarını genişletmeleri yönünde teşvik edilmektedir. Ayrıca, söz konusu kuruluşlar ileride widening ülkelerin kilit rol oynayabileceği potansiyel pazarlara giriş imkanı yakalayabilir. Bu nedenle, bu sinerjilerin geliştirilmesi verimliliği artıracak ve Avrupa genelinde işleri, büyümeyi ve rekabetçiliği olumlu yönde etkileyecektir[2]

Araştırma ve inovasyon performansı düşük kabul edilen ülkeler (widening ülkeleri)[3]

Üye Ülkeler: Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya

Asosiye Ülkeler: Türkiye, Arnavutluk, Ermenistan, Bosna-Hersek, Faroe Adaları, Makedonya Cumhuriyeti, Gürcistan, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Tunus ve Ukrayna.  

Çağrılarda herhangi bir alan kısıtlaması bulunmamakla birlikte sunulan projelerin bilimsel veya teknolojik bir alanda “mükemmeliyet” vurgusunu güçlü bir şekilde yansıtması teşvik edilmektedir.

2019 yılında alana ilişkin iki çağrı açılacaktır. 

 1. Twinning   
 2. ERA Chair 

Söz konusu çağrılar 24 Temmuz 2019’da açılacak olup 14 Kasım 2019’da başvurusu sona erecektir. 

a. Twinning Faaliyetinin Amacı Nedir? 

 • Widening ülkelerindeki üniversite veya araştırma kuruluşuna odaklanarak bu kuruluşların araştırma ve teknoloji kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Widening ülkelerindeki kurumun ve personelinin araştırma profilini yükseltmek,
 • Merkezler arası aktif işbirliği ağları oluşturmak. 

Twinning proje önerileri, widening ülkelerindeki araştırma kuruluşları ile uluslararası öncü kuruluşlar arasında;

 • Bilgi transferi
 • Uygulamaya dönük tecrübelerin paylaşımı

aracılığıyla mükemmeliyetin sağlanmasına yöneliktir.   

Kimler Başvurabilir?                  

Konsorsiyum en az üç farklı kurum/kuruluş ile oluşmaktadır. 

KOORDİNATÖR: Türkiye gibi düşük performans ülkelerinden üniversite ya da bir araştırma kuruluşunun olması gerekmektedir

ORTAKLAR: Koordinatör kuruluşun ülkesinden farklı iki üye veya asosiye ülkeden uluslararası ölçekli üniversite veya araştırma kuruluşlarından en az 2 ortak şeklinde olmalıdır.

Öncü ortakların şu ülkelerden seçilmesi tavsiye edilmektedir: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç, İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre, İsrail

2019 Çağrı Koşulları Nedir? 

Proje Türü Koordinasyon ve destek eylemleri (CSA)
Başvuru Türü Tek aşamalı 
Başvuru Başlangıç Tarihi 24 Temmuz 2019
Başvuru Son Tarih 14 Kasım 2019
Proje Bütçesi  900.000 €/proje başına
Çağrı Bütçesi  69 milyon €
Proje Bütçesi  3 yıl

 

Twining Proposalında Hangi Tür Faaliyetler Fonlanmaktadır?

 • Kısa dönemli personel değişimleri,
 • Uzman ziyaretleri, kısa dönemli yerinde veya sanal eğitimler,
 • Çalıştaylar,
 • Konferanslara katılım,
 • Ortak yaz okulu faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 • Bilgi yayımlama faaliyetleri

Twinning eylemleri, ekipman ve sarf malzemelerine odaklanmasa da, bunlar için talep edilen bütçe toplam fonun yalnızca küçük bir kısmını (%10) oluşturuyorsa ve eylemin özel kapsamını ve amacını yerine getirmek için gerekli görülüyorsa kabul edilebilir.  

Geçerli Maliyetler; İdari giderler, network oluşturma, koordinasyon, eğitim, yönetim, seyahat

Geçersiz Maliyetler; Altyapı maliyetleri

Beklenen Etki Nedir? 

 • Koordinatör kuruluşun araştırma mükemmeliyetinin artırılması,
 • Koordinatör kuruluşun ününün ve saygınlığının artırılması,  
 • Koordinatör kuruluşun network kurma kanallarının geliştirilmesi,
 • Ulusal, AB ve uluslararası alandaki araştırma fonları için başarılı bir şekilde rekabet edebilme becerisinin artırılması,
 • Koordinatör kuruluşun hakemli dergilerdeki yayın sayısını, işletmelerle işbirliği anlaşmalarını, fikri mülkiyet, yeni inovatif ürünler ve hizmetlerin niceliksel ve niteliksel olarak artırılması.

b. ERA Chairs Programının Kapsamı Nedir?

ERA Chairs Programı; üstün nitelikli araştırmacıların üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarının bünyesine katılarak,

 • bu kuruluşlardaki bilimsel faaliyetler ve araştırma projeleri geliştirme kapasitesine katkı sağlamasını,
 • araştırma ekibini oluşturarak, kuruluşun Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirme, insan kaynakları politikasını düzenleme ve işe alım ve doktora süreçlerinde yüksek standartlara uygun değişikliklere gitmesini,
 • ilgili kuruluşta araştırma mükemmeliyeti için gerekli yapısal değişiklikleri uygulamasını amaçlamaktadır. 

ERA Chairs faaliyetleri, araştırma ve yenilik alanını değiştirmek ve seçilen bilimsel alandaki mükemmeliyeti artırma kararlılığındaki kuruluşlara üstün nitelikli araştırmacılar ve yöneticileri getirmek için uygun koşulların yaratılmasına yöneliktir.   

Kimler Başvurabilir?

ERA Chairs proje önerilerinin bireysel başvuru şeklinde iletilmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi, Türkiye gibi düşük performans gösteren (widening) bir ülkeden üniversite ya da araştırma kuruluşu olabilir. 

2019 Çağrı Koşulları Nedir? 

Proje Türü Koordinasyon ve destek eylemleri (CSA)
Başvuru Türü Tek aşamalı
Başvuru Başlangıç Tarihi 24 Temmuz 2019
Başvuru Son Tarihi 14 Kasım 2019
Proje Bütçesi  Max. 2,5 milyon €/proje başına
Çağrı Bütçesi 50 milyon €
Proje Süresi 6 yıla kadar

 

Çağrılarda Hangi Bilimsel Alanlar Kapsanmaktadır?

İstenilen herhangi bir alanda başvuru yapılabilmektedir.

Kim ERA Chair Olabilir?

Bu pozisyona gelecek olan kişinin; 

 • Etkin bir liderlik vasfıyla birlikte, ilgili alana yönelik mükemmel araştırmacı yönetici olması,
 • Koordinatör kuruluşa tümüyle entegre olacak şekilde kendi araştırma ekibini kurması,
 • Uygun kaynak tahsisi kararlarını almasını, ekip üyelerini yönetmesini ve araştırma fonlarına serbestçe başvurabilmesini mümkün kılacak  şekilde kuruluş/üniversitede profesör veya benzeri bir unvana sahip olması gerekmektedir. 

Beklenen Etki Nedir? 

 • ERA Chair kuruluşun, Avrupa Araştırma Alanına tam olarak dahil olması için yapısal değişikliklerin sağlanması,
 • Uluslararası ölçekte mükemmel ve mobil araştırmacılara yönelik olarak kuruluşun ünü ve saygınlığının artırılması (ERA önceliklerine uyum politikası kapsamında açık istihdam politikası, cinsiyet eşitliği, meslektaş denetimi ve yenilikçi doktora eğitimi),
 • ERA Chair sahibi araştırmacının uzman olduğu alanlarda kuruluşun araştırma mükemmeliyetini artırmak,
 • Uluslararası rekabetçi araştırma fonları kapsamında başarılı şekilde rekabet edebilme kapasitesini artırmak.

ERA Chair Önerilerinde Ne Tür Faaliyetler Desteklenmektedir?

Kuruluşta yapısal değişikleri sağlamak üzere;

 • Eğitim,
 • Yayınlar,
 • Toplantılar,
 • Fikri mülkiyet haklarının yönetimi hibe kapsamındadır.  

ERA Chairs faaliyetleri, ekipman ve sarf malzemelerine odaklanmasa da, bunlar için talep edilen bütçe toplam fonun yalnızca küçük bir kısmını (%10) oluşturuyorsa ve eylemin özel kapsamını ve amacını yerine getirmek için gerekli görülüyorsa kabul edilebilir. 

Geçerli Maliyetler:

 1. ERA Chair Sahibi Mükemmel Araştırmacı ve Ekibinin Görevlendirmesinde;  maaşlar, işe alım giderleri, idari giderler,  seyahat ve gündelikler vs. kapsam dahilindedir. 
 2. Yapısal Değişikliğin Gerçekleştirilmesine Katkıda Bulunmak Üzere; eğitimler, toplantılar, yayınlar, fikri mülkiyet haklarının yönetimi kapsama girmektedir. 

Gerçersiz Maliyetler; Altyapı maliyetleri 

ERA Chair pozisyonu, tüm AB üyelerine ve AB üyesi olmayan vatandaşlara açık olmalıdır, ancak Avrupa Araştırma Kariyer Çerçevesinde belirtilen “Established Researcher (R3)” veya “Leading Researcher (R4)” profiline uygun olmalıdır.[4]  

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi programı özelindeki sorularınızı ncpwidening@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile bizlere iletebilirsiniz.