1. ERA Chairs nedir?

Komisyon, araştırma mükemmeliyeti için somut bir planı olan üniversiteler/araştırma kuruluşlarına, ERA Chair ve araştırma ekibinin atanması için destek sağlayacaktır. “ERA Chairs” pozisyonları, kurumlardaki seçkin araştırmacı ve yöneticilere açık olacaktır. Bu, kurumların belirli bir alanda uluslararası rekabet için mükemmellik seviyelerinin ve etkin katılımlarının genişletilmesini sağlayacaktır.

2. “ERA Chair takımı” nedir ve üyeleri nasıl seçilmelidir?

ERA Chair,  işe alım maliyetleri de dahil olmak üzere bir araştırma ekibini işe almak için hibenin bir bölümünü kullanma özgürlüğüne sahip olacaktır. Takımın büyüklüğü, takım üyelerinin tecrübesi ve sözleşmelerin süresi öneri sahibinin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Bununla birlikte, seçim süreçleri (açık işe alım bir zorunluluktur) ve projede çalışacak araştırmacılara sunulacak sözleşme türü hakkında genel bilgi sağlanması gerekmektedir. Bu eylem için uygun maliyetler, işe alınan deneyimli araştırmacıların maaşlarıyla ilişkilidir. İşe alım süreçleri ile ilgili harcamalar uygun açıklamanın yapılması şartıyla dikkate alınabilir.

3.Başvuruda bulunan kuruluşta yapısal değişikliğin sağlanması ve mükemmeliyetin gerçekleştirilmesi için ERA Chairs proposal’larında nelerin yer alması beklenir?

Uygulanacak tutarlı bir dizi önlem (Çalışma Programında belirtildiği gibi) açıkça öneride belirtilmelidir. Bunlar, Araştırmacılar için Avrupa Sözleşmesi ve Araştırmacıların İşe Alımına İlişkin Kurallar da dahil olmak üzere Avrupa Araştırma Alanı öncelikleriyle uyum ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin önlemler içermelidir.

ERA Chair ekibinin yapacağı işin mahiyetinin tanımlanmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, teklif, ERA Chair ve ekibinin, bir bütün olarak, başvuru sahibinin araştırma potansiyeline nasıl katkıda bulunacağını açıklamalıdır.

4.ERA Chair proposal’larında SWOT analizi gerekli midir?

ERA Chairs önerileri Part B’de kuruluşa ilişkin SWOT analizi (Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) yer almalıdır. Özel bir format yoktur ancak burada verilecek bilgiler somut ve ayrıntılı olmalıdır.

5.ERA Chairs çağrılarına hangi kuruluşlar başvurabilir?

Çalışma Programında tanımlandığı üzere, koordinatör bir kamu veya özel üniversite veya kar amacı gütmeyen kamu ya da özel bir araştırma kuruluşu olmalıdır. “Araştırma kuruluşu” bilimsel ve teknik araştırma yürüten kar amacı gütmeyen bir kuruluş anlamına gelmektedir.

6.ERA Chair projelerinin süreleri ne olmalıdır?

Bir ERA Chair projesinin geçen çağrılarda 5 yıla kadar sürebileceği belirtilmekteydi. Bu sene yapılan bir değişiklikle ERA Chair projesinin 6 yıla kadar olabileceği belirtilmektedir. Bu uygunluk şartıdır ve daha uzun süreler uygun bulunmayacaktır. Ancak, daha kısa süreli projelere izin verilir.

7.Sözleşme sona erdikten sonra üniversite ya da araştırma kurumu ERA Chair’i istihdam etmeye devam etmek zorunda mıdır?

Avrupa Komisyonu ile kuruluş/üniversite arasındaki hibe sözleşmesinde, kuruluşun hibe süresinin ötesinde ERA Chairs’i istihdam etmesine yönelik bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte, paydaşlar, ERA Chairs hibesi ile başlatılan kurumsal değişim sürecinin sürdürülebilirliğini sağlamak için diğer olası fon kaynaklarından yararlanma konusunda teşvik edilmektedir.

8. ERA Chair’i istihdam edecek olan üniversite ya da kuruluş mudur ve istihdam koşulları proposal’da detaylandırılmalı mıdır?

  • Evet, kuruluş ya da üniversitenin bir iş sözleşmesi ya da eşdeğeri ile ERA Chairs’i istihdamı gerekir. ERA Chairs sahibi, hem ekibin hem de kuruluşun/üniversitenin bilimsel mükemmellik seviyesini geliştirmek ve yükseltmek için uygun bütçe kararları almasına, ekip üyelerini denetlemesine ve serbestçe araştırma fonu başvurusunda bulunmasına izin verecek bir pozisyonda olmalıdır.
  • Tekliflerin ayrıca, ERA Chairs’in ücretlendirme paketini ve ücret düzeyinin hangi kriterlere göre belirlendiğini (bkz. Açıklamalı Model Hibe Sözleşmesi 39. syf) belirtmesi gerekmektedir.
  • Aynı zamanda ERA Chairs’in görevlerinin fizibilitesinin belirlenmesinde rollerinin, sorumluluk ve yükümlülüklerinin de belirtilmesi gerekmektedir.

9.Bilimsel faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik olarak kuruluşun halihazırda belirlediği bir ERA Chairs adayı olabilir mi?

Hiçbir adayın önceden belirlenmesi söz konusu olamaz. ERA Chairs, açık ve şeffaf bir işe alım sürecini takiben yalnızca başarılı üniversiteler ve/veya araştırma kuruluşları tarafından atanabilir. Ayrıca, potansiyel adayların proposal’da belirtilmesi çıkar çatışması da yaratacaktır. Avrupa Komisyonu bu şartların yerine getirildiğinden emin olmak için işe alım sürecini yakından izleyecektir.

10.ERA Chairs nasıl seçilecektir?

Komisyon, önerileri H2020 kurallarına uygun olarak hakemler vasıtasıyla değerlendirecek ve başarılı kuruluşlarla bir Hibe Sözleşmesi imzalayacaktır. Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, ERA Chairs kuruluşları projenin uygulanmasına başlayacak, ilan yayınlayacak ve açık ve liyakate dayalı bir işe alım sürecinin ardından ERA Chair atanacaktır. Avrupa Komisyonu işe alım sürecinin nasıl yapıldığını dikkatlice izleyecektir.

11.ERA Chair’in araştırmaya ne kadar zaman ayırması gerekmektedir?

ERA Chair, tam zamanlı olarak atanır. Bu nedenle, ERA Chair tüm zamanını kuruluştaki ERA Chair çalışmalarına bağlı faaliyetlere tahsis etmek zorundadır.

12.ERA Chair aynı zamanda ERC hibesi alabilir mir?

Evet, ERC hibeleri ile bir uyumsuzluk söz konusu değildir.

13.Üniversite ya da kuruluş, halihazırda kendi bünyesinde çalışmakta olan birini ERA Chair olarak atayabilir mi?

İçerdeki adayların ERA Chair pozisyonuna atanması, ERA Chair eyleminin dış yetenekleri çekme amacı ile uyumlu değildir. Bu nedenle, kuruluşla sözleşmesel bağı olan adayların atanması Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.

14.ERA Chair’in Avrupa vatandaşı olması gerekir mi?  

Hayır, ERA Chair herhangi bir milletten olabilir ve araştırma kuruluşu veya üniversitenin bulunduğu ülkeden de olabilir.

15.ERA Chair’in profili nasıl olmalıdır?

Muhtemel adaylar, etkin liderliği kanıtlanmış, genellikle belirli bir araştırma alanından seçkin araştırmacılar ve yöneticiler olmalıdır.

Önceki başarıları, kendi ekiplerini kurmaları ve araştırma kuruluşunun araştırma performansını geliştirme konusunda daha başarılı olmaları için gereken tüm kişisel ve mesleki deneyimleri sağlamalıdır.

16.ERA Chairs’e başvuran kuruluşlardan ne istenmektedir?

ERA Chairs çağrısı ile ilgilenen araştırma kuruluşları, yapısal değişikliği gerçekleştirmek, mükemmel araştırma için gerekli olan şartları geliştirmek ve ERA Chair’den tam olarak yararlanmak için gereken faaliyetleri açıklamak durumundadır. Bunlar, örneğin, kurulu araştırma kapasitesinin daha iyi kullanılmasını ve/veya altyapı ve faaliyetler için gerekli yatırımların tanımını içerebilir. İkincisi için, Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları (ESIF) veya Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) fonları da dahil olmak üzere, eylemleri koordine etmek ve desteği harekete geçirmek için ulusal veya bölgesel otoriteler ve diğer paydaşlarla etkileşimlerde bulunulması arzu edilmektedir.

Gerekli olması durumunda, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile olan bağlantıların ana hatları belirtilmelidir. Araştırmacılar için Avrupa Sözleşmesi ve Araştırmacıların İşe Alımına İlişkin Kurallar da dahil olmak üzere Avrupa Araştırma Alanı öncelikleriyle uyum, araştırma ekiplerinde cinsiyet eşitliği ve karar alma organları tanımlanmalıdır.

17.ERA Chairs’e başvurmaya uygun kuruluşlar hangileridir?

Bu tek bir faydalanıcının olduğu bir eylemdir. ERA Chair’e başvurmak için, tek bir üniversite veya araştırma kuruluşu, Ufuk2020 2018-2020 Çalışma Programının “Mükemmelliği Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi” bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan ülkelerden birinde bulunan bir tüzel kişilik olmalıdır.

18.ERA Chairs mobiliteye yönelik bir program mıdır? 

Hayır, “ERA Chairs” kurumsal yapıya tamamen entegre edilmelidir. Mobilite temel amaç olmadan, ERA Chairs’in işe alımında bir yol olabilir.

19.ERA Chairs, ERC hibeleri ve Marie-Curie bursları arasındaki fark nedir?

Bir stratejik fark olarak, ERA Chairs, hibeden yararlanan kuruluşların, ERA Chairs’le yakın işbirliği içinde, Avrupa Araştırma Alanına entegre olmalarını ve araştırma mükemmelliğini elde etmelerini sağlayacak bir dizi önlemle yapısal zayıflıklarını ele almalarına yöneliktir.

ERC hibeleri, tek kriterin bilimsel mükemmellik olduğu öncül araştırmalarla sınırlandırılmıştır. ERC’de eylem zaten mükemmel olana yöneliktir. ERA Chairs ise üniversiteleri ve araştırma kuruluşlarını mükemmeliyetlerini geliştirme konusunda desteklemektedir.

ERA Chairs ayrıca Marie Curie’nin bireysel burslarından da farklıdır çünkü bunlar bireysel araştırmacıların kariyer gelişimine yönelik hibe sağlarken, ERA Chairs rekabetçi araştırma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak hem kuruluşları hem araştırmacıları hedef almaktadır.  

 

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi programı özelindeki sorularınızı ncpwidening@tubitak.gov.tr  adresi aracılığı ile iletebilirsiniz. 

Sorumlu Kişi:

Zeynep Ceren NURATA

Ufuk 2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi 

Ulusal İrtibat Noktası

TÜBİTAK – Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

T +90 312 298 1651