1. Twinning çağrılarında, kısa dönemli personel değişimleri ve/veya uzman ziyaretlerinin süresi ne olmalıdır? Birkaç hafta ya da birkaç ay şeklinde bir kısıt var mıdır?

Hem kısa dönemli personel değişimleri hem de uzman ziyaretlerinde önceden belirlenmiş bir süre bulunmamaktadır. Projeye değer katacak şekilde birkaç hafta ya da birkaç ay gibi makul bir süre olması beklenmektedir; 9 aydan uzun süreler ‘çok uzun’ olarak nitelendirilmektedir.  

       2. Komisyonun Twinning faaliyetleri sonucu beklediği temel proje çıktıları nelerdir?

Twinning çağrılarının temel amacı, başvuruda bulunan kurum/kuruluşun Ar-Ge kapasitesini artırmak ve personelinin araştırma profilini yükseltmektir. Widening (düşük R&I performansına sahip) ülkedeki kurumun, uluslararası öncü ortaklarla konferanslar, çalıştaylar, seminerler, uygulamaya dönük paylaşımlar, kariyerinin başındaki araştırmacıların oluşturulması vb. aracılığıyla etkileşimi ile bu hedef gerçekleştirilecektir. Ortak araştırma projelerinin gerçekleştirilmesi de beklentiler dahilindedir ancak diğer fon kaynaklarından desteklenmelidir.

3. Widening faaliyetlerini oluşturan Twinning, ERA Chairs ve Teaming eylemleri aynı zamanda fonlanabilir mi?

Evet bu mümkündür ancak mükerrer fonlamaya izin verilmez. Hangi maliyetlerin hangi çağrı kapsamında olduğunun açık olarak belirtilmiş olması ve faaliyetler arasındaki tamamlayıcılığın da Twinning proposal’da iyi kurgulanmış olması gerekmektedir.

4. Twinning’de paydaşlar arasında bir konsorsiyum anlaşmasına ihtiyaç var mıdır? Paydaşlar kendi aralarında ne tür anlaşma/ortaklıklar yapabilir?

Standart Ufuk2020 kuralları kapsamında Komisyon nezdindeki tek gereklilik, projedeki tüm paydaşlar arasında konsorsiyum anlaşmasının (hibe sözleşmesini imzalayan tüm kuruluşlar) imzalanmasıdır.

Diğer tüm anlaşma ve düzenlenmeler paydaşların tercihine bağlıdır. 

5. Üçüncü bir ülkeden (örneğin ABD) uluslararası alanda öncü bir kuruluş ilave ortak olarak Twinning programına katılabilir mi?

Üçüncü bir ülkeden (örneğin ABD) uluslararası öncü (gelişmiş) bir kuruluş, üçüncü ülkelerin katılımıyla ilgili kurallar uyarınca ilave ortak olarak (iki farklı üye ülke veya asosiye ülkeden iki öncü ortağın katılımına ilişkin minimum koşullar sağlandığı sürece) katılabilir.

6. Widening ülkedeki bir koordinatör kuruluşun koordine edebileceği Twinning projeleri ile ilgili bir sayı kısıtı var mıdır?  Uluslararası öncü kuruluşların katılacağı proposal sayısında bir sınırlama var mıdır?

  • Widening ülkesindeki kuruluşun koordine edebileceği Twinning önerileri konusunda bir sınırlama yoktur.
  • Uluslararası lider ortağın dahil olacağı Twinning önerilerinde bir sayı kısıtı yoktur.
  • Bununla birlikte, tüm ortakların 966/2012 Mali Tüzüğünün 129. Maddesinde belirtilen mükerrer fonlama olmamasına yönelik ilkeye uyması gerekmektedir. Bu, aynı maliyetlerin AB bütçesi tarafından iki kez finanse edilmeyeceği anlamına gelir.

7. İşletmeler (KOBİ’ler ve araştırma yoğun kuruluşlar) Twinning önerisine dahil olabilirler mi? Twinning önerilerinde koordinatör olabilirler mi?

  • Çalışma Programına göre, Twinning önerisinin ana ortakları üniversiteler, araştırma kuruluşları veya kar amacı gütmeyen özel araştırma kuruluşları olacaktır. Ancak, asgari uygunluk koşulları sağlandığında, bir şirketi ilave ortak olarak getirmek (uygun şekilde gerekçelendirilmesi durumunda) mümkündür.
  • Kar amacı güden özel bir şirket, Twinning projesinin koordinatörü olmamalıdır.

8. Twinning projesinde uluslararası öncü ortak olarak katılan kuruluşlara ilişkin özel bir belirleme var mıdır?

Öncü ortaklara ilişkin özel bir uygunluk kriteri yoktur. Dolayısıyla uluslararası öncü kuruluşun uygunluk kriterini sağlamadığı ileri sürülerek hiçbir önerinin reddi söz konusu olmaz. Ancak Çalışma Programında da bahsedildiği üzere, başarılı Twinning önerileri twinning faaliyetini yürütecek ortakların bilimsel niteliğine açık şekilde vurgu yapmalıdır.

9. Twinning projesinde Widening ülkesinden katılacak koordinatör kuruluşa ilişkin özel bir belirleme var mıdır?

Çalışma Programında tanımlandığı üzere koordinatör, bir kamu veya özel araştırma üniversitesi veya kar amacı gütmeyen kamu ya da özel bir araştırma kuruluşu olmalıdır. ‘Araştırma kuruluşu’, ana amacı bilimsel ve teknik araştırmalar yürüten kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak anlaşılmalıdır.

10. Widening ülkesindeki kuruluş iki veya daha fazla farklı Twinning önerisine (araştırma potansiyelini güçlendirmek için birine koordinatör olarak ve diğerine uluslararası öncü kuruluş olarak) dahil olabilir mi?

Bu mümkün ancak kuruluşun hem öncü kuruluş hem koordinatör kuruluş olması durumu güvenilirliğini tehlikeye atabilir (iki öneri farklı alanlara yönelik değilse).

11. Widening ülkesinin inovasyon performansı açısından daha güçlü ortaklarla eşleşmesi yönünde bir gereklilik var mıdır?

Çalışma Programında böyle bir gereklilik öngörülmemektedir. Çalışma programında net olarak ifade edilen tek uygunluk kriteri, koordinatör kuruluşun widening ülkesinden olmasıdır.

12. Uluslararası öncü ortakların Widening ülkesi yerine Non-Widening ülkesinden seçilmesinin konsorsiyuma ekleyeceği bir katma değer var mıdır?

Katma değer, kuruluşun kalitesine bağlı olup bulunduğu yerle ilgili görülmemektedir. Uluslararası alanda lider bir ortak ise ve widening ülkesinde bulunuyorsa, bu mümkündür. Her durumda, bu uluslararası lider ortağın nitelikleri öneride iyi detaylandırılmalı ve gösterilmelidir.

13. Twinning projesinde uluslararası öncü kuruluşlar nereden olmalı? Widening ülkesindeki koordinatör kuruluşla aynı ülkeden olabilir mi?

  • Uluslararası lider (gelişmiş) kuruluşlar, herhangi bir AB Üye Devlet veya Asosiye Ülkede kurulu olabilir.
  • Asgari uygunluk şartlarına uyulduğu sürece (yani, koordinatör kuruluşun bulunduğu ülkenin dışındaki iki farklı ülkeden en az iki uluslararası lider (gelişmiş) kuruluş olması), koordinatör kuruluşla aynı ülkeden ilave ortakların konsorsiyuma dahil olmasına izin verilir.

14. Twinning önerisinde belirlenmiş azami ortak sayısı var mıdır?

Asgari uygunluk kriterleri sağlandığı sürece belirlenmiş bir maksimum ortak sayısı bulunmuyor. Ancak, Komisyon, Twinning projesindeki ortak sayısının, widening ülkesindeki düşük performans gösteren kuruluş adına en iyi etkiyi elde etmek için mümkün olan en düşük seviyede tutulması gerektiğini düşünmektedir. Düşük performans gösteren kuruluş açısından, beklenen etkiyi azaltma riski taşıdığı için büyük ağlar oluşturmak Twinning projesinin amaçları içerisinde değildir.

15. Widening ülkesinden birden fazla ortak Twinning projesine katılabilir mi? Buna ilişkin ideal bir oran var mıdır?

Asgari uygunluk koşulları sağlandığı sürece (örneğin widening ülkesinden bir koordinatör, iki farklı üye veya asosiye ülkeden iki öncü kuruluş) her bir önerinin ihtiyaç ve amaçları doğrultusunda ilave ortakların katılımı mümkündür. Ancak başvuru sahipleri, Çalışma Programında belirtildiği üzere twinning eylemlerinin amacını göz önünde bulundurmalıdırlar. Twinning’in amacı, widening ülkesindeki bir üniversite ya da araştırma kuruluşunun, diğer üye ülke veya asosiye ülkelerdeki en az iki uluslararası öncü araştırma kuruluşu ile bağlantı kurmasını sağlayarak ilgili araştırma alanının önemli ölçüde güçlendirilmesini sağlamaktır.

Widening ülkesi ya da non-widening ülkesinden katılacak ortakların sayısına ilişkin özel bir durum ya da ideal bir oran bulunmamaktadır.  

16. Twinning önerileri birçok araştırma alanını kapsayabilir mi ya da öneri tek bir araştırma alanına mı yönelik olmalıdır?

Çalışma programında belirtildiği üzere “Twinning widening ülkesindeki bir üniversite ya da araştırma kuruluşundaki belirli bir araştırma alanının güçlendirilmesini amaçlamaktadır”. Bu nedenle, Twinning önerisi belirli bir alana ilişkin olmalıdır.

17. Twinning projesinin asgari ve azami süresi var mıdır? Makul olarak kabul edilen süre nedir?

Bir Twinning projesinin 3 yıla kadar sürmesi beklenmektedir. Bu geçerlilik şartıdır ve bundan daha uzun süre proje önerilerini geçersiz kılacaktır. Ancak daha kısa süreli projeler kabul edilmektedir.

 

 

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi programı özelindeki sorularınızı ncpwidening@tubitak.gov.tr  adresi aracılığı ile iletebilirsiniz. 

Sorumlu Kişi:

Zeynep Ceren NURATA

Ufuk 2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi 

Ulusal İrtibat Noktası

TÜBİTAK – Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

T +90 312 298 1651