1. ERA Chairs projeleri için fonlanma oranı (reimbursement rate) nedir?

Koordinatör doğrudan geçerli maliyetleri talep etme hakkına sahiptir (% 100 fonlanma oranı) ve bu tutara, dolaylı maliyetleri (genel giderler) karşılayacak şekilde doğrudan maliyetlerin % 25’i kadar ek bir tutar (sabit) eklenir.

2.Hangi maliyet kalemleri ERA Chairs altında fonlanamaz? Bu kısıtlar araştırma maliyetlerini de kapsar mı?  

• Çalışma Programında belirtildiği üzere, ERA Chairs konu başlığı altında altyapı maliyetleri geçerli maliyet kabul edilmez.

•  Ekipman ve sarf malzemeleri, talep edilen toplam fonun yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyorlarsa (%10) ve projenin kendine özgü kapsamını ve amacını yerine getirmek için gerekli görülüyorlarsa geçerli maliyet olarak kabul edilebilir. Bu iki maliyet kategorisine yönelik talebin proposal’da iyi gerekçelendirilmiş olması gerekmektedir.

3.ERA Chairs hibelerinde, ‘daimi kadro’da olmasalar dahi doktora öğrencilerinin işe alınması ‘geçerli maliyet’ midir?

ERA Chairs programı bursları kapsamamaktadır. Ancak, doktora öğrencilerinin ERA Chairs programına katılması mümkündür ve bu yöndeki çabalar desteklenir. Doktora öğrencilerinin öğrenim ücretleri, bir sözleşme ile ERA Chair’in gözetimi altında çalışmaları şartıyla geçerli maliyet olarak değerlendirilir. Ayrıca doktora öğrencilerinin yürüttüğü somut proje görevlerini (task) gerçekleştirmeleri dolayısıyla hakedişleri ve proje ile ilişkili seyahat ve iletişim masrafları Model Hibe Sözleşmesinin 6. Maddesindeki maliyet koşullarını sağlaması durumunda ‘geçerli maliyet’ olarak kabul edilecektir.

4. ERA Chair kapsamındaki hibe nasıl kullanılmaktadır? 

  • ERA Chair kapsamındaki AB katkısı, ERA Chairs ve ekibinin maaşları ve iş planının uygulanmasına ilişkin maliyetleri karşılamak üzere tahsis edilmektedir. Herhangi bir altyapı ya da araştırma maliyetleri, diğer kaynaklardan sağlanmalıdır.
  • Hibe ayrıca kurumdaki yapısal değişiklikleri kolaylaştırmaya yönelik (örneğin eğitim, toplantı, yayın ve fikri mülkiyet haklarının yönetimi) katkı sağlamalıdır.
  • Ekipman maliyetleri uygun olmakla birlikte, projenin amacı, uygun bölgelerde bulunan yüksek düzeydeki araştırma kuruluşlarının araştırma potansiyelini eylem planının uygulanması yoluyla güçlendirmektir. Bu nedenle, dayanıklı ekipman ihtiyaçlarının sınırlı olacağı düşünülebilir. Hakemler, başvuru sahibinin satın almayı planladığı ekipmanın araştırma kapasitesini ve potansiyelini arttırıcı özellikte olduğuna yönelik gerekli bilgi ve gerekçeyi proje önerisinde bulabilmelidirler.  

 

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi programı özelindeki sorularınızı ncpwidening@tubitak.gov.tr  adresi aracılığı ile iletebilirsiniz. 

Sorumlu Kişi:

Zeynep Ceren NURATA

Ufuk 2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi 

Ulusal İrtibat Noktası

TÜBİTAK – Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

T +90 312 298 1651