1. Widening kuruluştan bir araştırmacı, uluslararası öncü (gelişmiş) ortak kuruluşta bir veya iki ay kalırsa ya da bunun tersi durumda masrafların karşılanması mümkün müdür?

Görevlendirmeye ilişkin maliyetler hem koordinatör kuruluş hem de uluslararası alanda lider (gelişmiş) ortak için eğitim veya koordinasyona yönelik olduğu sürece ‘geçerli maliyet’ olarak kabul edilir. Bunun anlamı, bu araştırmacılar için seyahat harcamaları ve gündeliklerin karşılanmasının uygun olmasıdır. Bununla birlikte, mükerrer fonlamaya izin verilmez. Bu, aynı maliyetlerin AB bütçesinden iki kez fonlamayacağı anlamına gelir.

2. Twinning programına, personel olmayan kişilerin ortak olarak dahil edilmesi mümkün müdür?

Ufuk2020 projeleri için geçerli olan genel kural, paydaşların Açıklamalı Model Hibe Sözleşmesinin (AGA) 8. Maddesine göre projeyi yürütmek için uygun kaynaklara sahip olmaları gerektiğidir. Bununla birlikte, projenin yürütülmesi için gerekli olan durumlarda paydaşlar, AGA’nın 11. ve 12. Maddelerinde belirtilen kurallara tabi olarak, üçüncü taraflarca görevlendirmeler dahil ayni katkıları kullanabilirler.

3. Twinning programında, konsorsiyum dışındaki uzmanlar eğitmen olarak katılabilir mi?

Eğitim, Açıklamalı Hibe Sözleşmesinin (AGA) 13. Maddesindeki kurallara tabi olarak üçüncü taraf bir uzmana alt sözleşme yoluyla verilebilir. Alternatif olarak, üçüncü taraf uzmanların seyahat ve gündelikleri, AGA Madde 6.2.D.1 ‘Seyahat masrafları ve ilgili harcırah ödeneği’nde açıklandığı üzere geçerli maliyet olabilir.

4. Uluslararası alanda öncü (gelişmiş) kuruluşlar, Twinning projesinden AB hibesi alabilir mi? Widening ülkesindeki koordinatör kuruluşa kıyasla gelişmiş kurumlara tahsis edilen bütçenin oranı (ideal rasyo) nedir?

Twinning’de karşılıklı fayda esas olduğundan bu mümkündür. Bu, widening ülkesindeki koordinatör kuruluş ve uluslararası öncü (gelişmiş) kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm yararlanıcıların hibe sözleşmesini imzalayıp proje hibesi alacağı anlamına gelir.

Widening ülkesindeki koordinatör kuruluş ile öncü kuruluşlar arasında bütçe paylaşımı konusunda ideal bir oran yoktur. Ancak Twinning’in amacının, widening ülkesindeki koordinatör kuruluşun güçlendirilmesine odaklandığı unutulmamalıdır.

5. Twinning programında, daimi personel olmadıkları için doktora öğrencilerinin işe alınması uygun mudur?

Twinning, koordinatör kuruluştaki doktora öğrencilerinin sayısını artırmak için bir araç olarak kullanılmamalıdır. Ancak, doktora öğrencilerinin Twinning programına katılımı istenmektedir (early stage researcher’ları kapsayan iş paketi yoluyla). İlgili maliyetler (doktora öğrencilerinin somut proje görevleri için ücretlendirilmesi, aynı zamanda proje ile ilgili seyahat ve iletişim giderleri), Model Hibe Sözleşmesinin 6. Maddesindeki uygunluk koşulları kapsamında geçerli olacaktır.

6. Twinning programında, uluslararası öncü kuruluşların personel masrafları geçerli maliyet olarak kabul edilmekte midir?

Gerek koordinatör kuruluş gerekse uluslararası öncü ortak kuruluşların her türlü çalışanının (araştırmacılar, idareci veya yöneticiler) bir proje faaliyetlerine ayırdığı saatler (araştırma faaliyeti dışında) bu program kapsamında uygun maliyetlerdir.

Açıklamalı Model Hibe Anlaşmasının (AMGA) 6. Maddesinde belirtildiği gibi, personel maliyetlerini hesaplamak için sadece proje kapsamında çalışılan saatler dikkate alınabilir. AMGA’nın 18. maddesine göre, münhasıran projede çalışmayan kişilere ilişkin tutulan zaman çizelgeleri ile gerçekte çalışılan saatlerin gösterilmesi gerekmektedir.

7. Twinning projesindeki tipik maliyetler nelerdir?

Çalışma Programı, Twinning projeleri kapsamında desteklenecek maliyetlere atıfta bulunur. Bunlar, kısa vadeli personel değişimi, uzman ziyaretleri ve kısa süreli yerinde veya sanal eğitimler, seminerler, konferanslar, ortak yaz okulu vs faaliyetlerinin düzenlenmesi, yaygınlaştırma ve tanıtım faaliyetleridir.

Genel olarak yönetim, ağ oluşturma (networking), koordinasyon, eğitim, seyahat masrafları ile ilgili maliyetler, Twinning projesi kapsamında fonlanacak klasik maliyetlerdir.

8. Personel maliyetleri (maaşlar) Twinning kapsamında ‘geçerli maliyet’ midir?

Twinning programının hedefleri arasında yeni araştırmacıların (daimi veya geçici) işe alınması yer almamaktadır, zira programın hedeflerinden biri de mevcut personelin araştırma profilinin yükseltilmesidir.

Aşağıdaki personel maliyetleri (örneğin maaşlar) geçerli maliyet olarak kabul edilebilir:

• Tüm paydaşların personeli için (Widening ülke veya non-widening ülkelerden),

• İşlevlerinden bağımsız olarak (araştırmacılar, idare, yönetim),

• Kuruluşlardaki statüsüne bakılmaksızın (kalıcı, geçici veya yeni işe alınanlar),

• Bu personel masraflarının doğrudan Çalışma Programında belirtildiği üzere araştırma dışı faaliyetlere atfedilmiş olması (Model Hibe Sözleşmesinin 6. Maddesindeki maliyet uygunluk koşullarına tabi olması)

9. Twinning programına hangi maliyet kategorileri dahil değildir?

Çalışma Programında belirtildiği üzere, aşağıdaki maliyet kategorileri geçerli maliyet sayılmamaktadır:

  • altyapı maliyetleri
  • araştırma maliyetleri

Bu, tüm paydaşlara yani hem uluslararası öncü (gelişmiş) kurumun hem de widening ülkesinde bulunan koordinatör kuruluşun maliyetlerine uygulanır.

Daha önceki çalışma programında ‘geçersiz maliyet’ olarak kabul edilen ekipman ve sarf malzemeler, bunlar için talep edilen bütçe, toplam fonun yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyorsa (%10) ve eylemin özel kapsamını ve amacını yerine getirmek için gerekli görülüyorsa geçerli maliyet olarak kabul edilmektedir.

10. Çağrıda belirtilen asgari koşullara ek olarak uluslararası örgütler Twinning programına dahil olmakta mıdır ve çağrı kapsamında fonlanabilirler mi?

Çağrı programında belirtilen asgari koşulların sağlanması (1 “widening” + 2 “öncü” ortak) durumunda ‘International European Interest Organisations’ ilave ortak olarak Ufuk2020 Rules of Participation‘da (Madde 9 & 10) belirtildiği üzere Twinning projelerine katılabilirler.

Diğer uluslararası kuruluşlar Twinning projelerine katılabilir ancak Ufuk2020 finansmanı için doğrudan uygun değildirler. Ufuk2020 çalışma programının Genel Eklerinde açıklanan bazı durumlar için Ufuk2020 kapsamında fonlanmaya uygun olabilirler.

 

Ufuk2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi programı özelindeki sorularınızı ncpwidening@tubitak.gov.tr  adresi aracılığı ile iletebilirsiniz. 

Sorumlu Kişi:

Zeynep Ceren NURATA

Ufuk 2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi 

Ulusal İrtibat Noktası

TÜBİTAK – Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

T +90 312 298 1651