Yayın için; Başlangıç Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi – Bitiş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı

 

5. e-BEYAS Sempozyumu bu yıl 10-11 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara’da, “Metaverse ve Bilgi Yönetimi: e-Belge Yönetimi, e-Arşivler, NFT (Non-Fungible Tokens), Veri Merkezleri, Bilgi Güvenliği” ana ve alt temaları ile düzenlenecektir.

Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde TÜRKSAT Bilişim’in katkı ve destekleriyle, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM), Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilgi Yönetimi Dergisi tarafından düzenlenmektedir.

‘Dünya Elektronik Belge Günü’ 2016 yılından itibaren 10 Ekim (10.10) günü temel alınarak kutlanmaktadır. Dünya genelinde olduğu gibi Ülkemizde de Ekim ayı ‘Ulusal Siber Güvenlik Farkındalık Ayı’ olarak ilan edilmiştir. Bu yıl beşincisi planlanan ‘e-BEYAS 2022 Sempozyumu’nun bu tarihler dikkate alınarak düzenlenmesi önemini daha da artırmaktadır.

  • Sempozyumda;
  • Elektronik Belge Yönetimi
  • Elektronik Arşiv Yönetimi
  • Metaverse, NFT (Non-Fungible Tokens), Transhümanizm ve Yeni Teknolojiler
  • Dijital Dönüşüm ve Değişim
  • Veri Merkezleri ve Bilgi Güvenliği
  • Bilgi Sistemleri ve e-Devlet Kapısında Bilgi Yönetimi
  • Hesaplamalı Arşiv Bilimi

ve benzeri konular, alanlarında uzman akademisyen ve uygulamacılar tarafından ele alınacaktır. Bu kapsamda alt konulara ve ayrıntılı bilgiye Sempozyum Web Sitesi’nden https://ebeyas.org ve https://2022.ebeyas.org erişilebilmektedir.

Dijital değişimin içerisinde olduğumuz ve hızla dijital insanlığa doğru evirildiğimiz günümüzde, her şeyde olduğu gibi insan yine baş aktördür. Dijital dönüşümü ve değişimi başlatan insan, dijitalin dönüştürdüğü ve değiştirdiği de insandır. Ancak bu sarmal değişimin insanlığın yaşadığı diğer dönüşümlerden (tarım toplumuna dönüşüm, sanayi-endüstri toplumuna dönüşüm) büyük bir farkı vardır. Bu sefer dünya yüzeyinde yaşayan her insan dijital dönüşümün ve değişimin paydaşı, yani nefes alan tüm insanlar bu dönüşüm ve değişimin istisnasız bir parçasıdır.

Dijitalleşme öncelikle insanın beyninde, sonra kâğıtlar üzerinde şekillenmiştir. Ancak üzerinde hayat bulduğu hem insan beynini hem de kâğıdı dönüştürmek konusunda çok hızlı ve etkin davranmaktadır. e-belge, e-devlet, e-arşiv, bilgi güvenliği, blockchain, metaverse, NFT (non-fungible tokens), yapay zeka gibi olgular hayatımızın bir parçası olmaya ve bizleri şekillendirmeye (farkında olsak da olmasak da) devam etmektedir. Bu noktada dijital değişimi en verimli ve işe yarar biçimde gerçekleştirmek için yapılması gerekenler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi dijital dönüşümü ve değişimi anlamak, anlamlandırmak, etki ve etkileşim alanlarını kavrayabilmektir. Öncelikle dijital değişimin ne olduğunu anlamak, kavramak ve bunu olumlu yanlarıyla zihinsel dönüşüme aktarmak zorunluluğumuz vardır. Ayrıca e-belgenin, e-arşivin, e-devletin, NFT’nin, yapay zekânın dijital dönüşüm ve değişimdeki yerini, payını, etkisini tartışmak, anlamak ve yön vermek öncelikler arasında yer almaktadır. Zihinlerde anlaşılıp kavranmamış hiçbir şeyin geri beslemesi ve çıktısı doğru olamaz.

Bu sempozyumda, dijital değişimin ve onun çok geniş ve derin olan kapsama alanının ne olduğunun, getireceği zihniyet, düşünme, iş yapma biçimi, yetkinlikler, oluşturulması gereken stratejiler, acilen yapılması gereken teknik, idari ve hukuki işler, yatırımlar gibi temel konular ele alınmak istenmekte, kişisel, kurumsal, toplumsal ve küresel etkilerinin ne olacağı gibi hususların irdelenmesi hedeflenmektedir.

Belirtilen konulara yönelik projeler gerçekleştirerek, bu alandaki çalışmalara öncülük eden kurum ve kuruluşların deneyimlerinin paylaşılacağı; araştırmacı ve akademisyenlerin sunumlarıyla yer alacağı sempozyumun, ilgili disiplinlerde, belirtilen konularda çalışma yapan ya da yapacak olan kurumlara ve çalışanlara yol göstermesi ve katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Ülkemizde elektronik belge ve arşiv yönetimi alanında yapılan tek ve yüksek katılımlı bilimsel toplantı olma özelliğini taşıyan, yeni ve yenilikçi teknolojilerle harmanlanmış disiplinlerarası çalışmalarla alana yön veren e-BEYAS Sempozyumu, bu konularda çalışan akademisyenler, uygulamacılar, kurumlar ve kuruluşlar arasındaki diyaloğu geliştirmeyi, bilimsel ve sosyal etkileşim gerçekleştirmeyi, konuyla ilgili iyi uygulama örneklerinin/deneyimlerinin paylaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sempozyum, Kongre Salonu ve çalıştayların yapılabileceği ek toplantı salonları ile stant alanlarının bulunduğu Ankara Üniversitesi TEKNOKENT yerleşkesinde yapılacaktır.

TÜRKSAT A.Ş. ile birlikte gerçekleştirilen ve gelenekselleşen 5. e-BEYAS Sempozyumu’na önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kamu kurum ve kuruluşları ile tüm üniversiteler davet edilmektedir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin akademisyen ve uygulamacı bilgi yöneticileri, belge yöneticileri, arşivcileri, bilişimcileri, veri bilimcileri, bilgi güvenliği uzmanları ve bilgi işlem birimlerinin yetkili/ilgili personeli bildiri ile ve izleyici olarak katılmaktadır.

Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgi için https://ebeyas.org ve https://2022.ebeyas.org  sempozyum web sayfasını ziyaret ediniz.

ÖNEMLİ TARİHLER:

Bildiri özlerinin gönderilmesi: 17 Haziran 2022
Bildiri özlerinin kabulü: 19 Ağustos 2022
Katılımcı Kayıtlarının Açılması: 12 Eylül 2022
Programın ilanı: 3 Ekim 2022
Sempozyum: 10-11 Ekim 2022

Disiplinlerarası yaklaşımla Metaverse ve Bilgi Yönetimi: e-Belge Yönetimi, e-Arşivler, NFT (Non-Fungible Tokens), Veri Merkezleri, Bilgi Güvenliği gibi konularda çalışan araştırmacıları, uygulamacıları aynı platformda buluşturmayı amaç edinen “5. e-BEYAS 2022 Sempozyumu” na katılım sağlamak isteyen ilgililere duyurulur.

 

 

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022

Kaynak: https://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8180/5-ebeyas-2022-sempozyumu-duyuru-ve-bildiri-cagrisi

Privacy Preference Center