Çağrı Hakkında Özet Bilgi:

 1. Çağrıya katılan ülkelerin listesine http://www.chistera.eu/call-2020-announcement adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.
 2. Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular:
  1. Özgün Etkileşimler için İleri Beyin-Bilgisayar Arayüzleri (BCI: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions)

  2. Sürdürülebilir Bilişim (S-ICT Towards Sustainable ICT: Computational Sustainability: a computational Approach to the Sustainability of the Environment)
 3. CHIST-ERA IV web sayfasından (http://www.chistera.eu/) yapılacak 1. Aşama Başvurusunun son tarihi (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.):    1 Mart 2021 17:00 (Orta Avrupa Saati).
 4. Çağrıya ortak arama veya ortaklık önerme için bir web sitesi oluşturulmuştur, incelemek için http://www.chistera.eu/call-2020-eoi adresini ziyaret ediniz.
 5. Çağrıya başvuracak araştırmacıların Ulusal İrtibat Noktası Utku ÇETİN (utku.cetin@tubitak.gov.tr) ile başvuruları öncesi irtibata geçmesi önerilmektedir. Ayrıca araştırmacıların çağrı takvimi ve prosedürler gibi konularda yapılacak güncellemelerden haber almak için http://www.chistera.eu/chist-era-call-2020-newsletter adresine kayıt olmaları önerilmektedir.

 

Çağrı Hakkında Ayrıntılı Bilgi:

ULUSAL BAŞVURU KURALLARI

CHIST-ERA IV PROJESİ 2020 YILI ÇAĞRISI HAKKINDA

CHIST-ERA IV (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies) ERA-Net projesinin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir. Projeye, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren farklı kuruluşlar katılmaktadır. Çağrıya katılan ülkelerin listesine http://www.chistera.eu/call-2020-announcement adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.

2020 yılı çağrısında;

– Özgün Etkileşimler için İleri Beyin-Bilgisayar Arayüzleri (BCI: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions)

– Sürdürülebilir Bilişim (S-ICT Towards Sustainable ICT: Computational Sustainability: a computational Approach to the Sustainability of the Environment)

konularında araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrı metnine https://www.chistera.eu/sites/www.chistera.eu/files/CHIST-ERA%20Call%202020%20-%20Announcement.pdf adresinden ulaşılabilmektedir. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri TÜBİTAK 1071 – Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

İlgi çağrı kapsamında yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için sunulan, uluslararası özgünlük içeren ve literatüre katkı sağlayacak araştırma projeleri desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

• Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu ortaklıklar TÜBİTAK 1071 – Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

• Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda bulunulmalıdır.

 

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları

• Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

• Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

 1. Proje başına 1.500.000 TL’yi,
 2. Yürütücü kuruluş başına;
 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 720.000 TL’yi,
 • Özel kuruluşlar için 1.000.000 TL’yi

aşamaz. TÜBİTAK’tan talep edilen katkı, proje bütçesi ile destek oranının çarpılmasıyla elde edilir. Birden fazla yürütücü kuruluşun yer aldığı projelerde, TÜBİTAK’tan talep edilen katkı, her bir yürütücü kuruluşun proje bütçesi ile destek oranının çarpılması sonucu elde edilen tutarların toplamıdır.

ÖNEMLİ NOT: Ulusal proje başvurusunda, PTİ ve Kurum Hissesi TÜBİTAK’tan talep edilen bütçe tutarına dâhil olmayıp, TÜBİTAK tarafından ayrıca hesaplanarak proje bütçesine ilave edilir. Fakat uluslararası proje başvurularında bütçe formları doldurulurken, projede ortak olarak yer alıp PTİ ve/veya Kurum hissesi alabilme şartları haiz olan her bir yürütücü kuruluş başına; (i) en yüksek PTİ değeri olan 144.000 TL (proje yöneticisi ise 180.000 TL) ve (ii) TÜBİTAK’tan PTİ ve yurt içi saha çalışmaları dışındaki faaliyetler için yapılacak olan yurt içi ve yurt dışı seyahatlere sağlanan destek miktarı hariç talep edilen katkının %50 oranında ve en yüksek 180.000 TL olacak şekilde Kurum hissesi proje bütçesine eklenmelidir.

Destek Oranı

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

• Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.  

 

Desteklenen Gider Kalemleri

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için desteklenebilecek giderler TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik ve Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar kapsamında sunulmuştur.

• Özel kuruluşların yapacakları başvurularda özel kuruluşların aşağıdaki harcama kalemleri desteklenebilecektir.

 • Personel giderleri (Yardımcı personel giderleri dâhil) (TÜBİTAK 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları ilgili hükümleri geçerlidir.)[1]
 • Yurt içi ve yurtdışı seyahat giderleri
 • Danışmanlık ve hizmet alım giderleri
 • Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri
 • Yeminli mali müşavir tarafından yapılan denetim ve tasdike ilişkin giderler (Hazine ve Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan yeminli mali müşavir asgari ücret tarifesinde belirtilen TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri kapsamında desteklenir.)

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik ve Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar kapsamında belirtilen, proje bütçesinin oluşturulmasında masraf olarak kabul edilmeyen kalemlere ilaveten, özel kuruluşların aşağıdaki harcama kalemleri destek kapsamı dışındadır.

 • Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri
 • Posta ve nakliye (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) giderleri
 • Bursiyer giderleri
 • Kurum hissesi

• Özel kuruluşların proje ekibinde yer alan ancak kamu kurumları/kuruluşlarının (vakıf üniversiteleri dahil) kadro ve pozisyonlarında çalışanlara PTİ ödemesi yapılabilir, ücret ödemesi yapılmaz.

• Özel kuruluşların yapacakları başvurularda proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, teçhizat, kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler destek süresiyle orantılı olarak aylık % 2 oranı ile destek kapsamına alınır. Bu maliyete yönelik harcamaların kabul edilen harcama tutarları “maliyet x destek süresi(ay) x % 2” şeklinde belirlenir. “destek süresi (ay) x % 2” çarpımından bulunacak oranın alt sınırı % 40, üst sınır ise %72’dir. Destekleme sürecinde proje süresinin değişmesi bu oranın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Ancak alınması, yapılması veya yaptırılması zorunlu olan ve destek kapsamındaki faaliyetler için kullanıldıktan sonra, üzerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın faydalı ömrünün büyük bir bölümü rutin üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan bileşenlere ait giderler için kısmi destek alt sınırı %25’e indirilebilir.

• İlgili yönetmelik ve idari ve mali esaslara ilaveten TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller ve TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar hükümleri dikkate alınmalıdır.

• Çağrı kapsamında yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara (kongre, konferans vb.) katılım ve proje kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülen yurt içi/yurt dışı toplantı, çalışma ziyareti, network vb. çalışmalar için yapılacak seyahatlerin gerektirdiği giderler için yürütücü kuruluş başına toplamda en fazla 80.000 TL’ye kadar ödenek istenebilir. (Bahsi geçen seyahat desteği proje bütçesine dâhil olup, araştırma desteğine ek olarak sağlanan bir bütçe değildir.)

• Proje sözleşmesi aşamasında TÜBİTAK, bütçe müzakeresi yapma hakkını saklı tutar.

 

Proje Ekibi

Proje ekibinde proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman, yardımcı personel ve bursiyer görev alabilir. Proje ekibinde yer alacak kişilerin TÜBİTAK – Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması gerekmektedir.

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

 • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır).
 • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

• Kamu veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, yürütücünün (emekliler hariç) söz konusu kurum/kuruluşun kadrolu personeli olması gerekir.

• Özel kuruluşun yer aldığı projelerde proje yürütücüsünün ulusal son başvuru tarihinden önce en az altı ay süresince ilgili özel kuruluşta çalışıyor olması gerekir.

• Proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personellerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı/yardımcı personel olarak görev alabilir.

• Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar, ancak danışman olabilirler. Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

• Emekliler, projenin yürütüleceği kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından projede görev alabileceklerine dair yazılı onay verilmesi şartıyla PTİ veya herhangi bir ücret ödemesi yapılmaksızın, proje yürütücüsü olarak görev alabilirler.

• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının (vakıf üniversiteleri dâhil) kadro ve pozisyonlarında bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir.

• Proje yürütücüsü kurumun özel kuruluş olması halinde, proje yürütücüsüne ve bu kuruluşta çalışan araştırmacılara proje teşvik ikramiyesine eşdeğer tutarda ücret ödenir.

• Bu çağrı kapsamında Türk proje ekibinde yurtdışı araştırmacı görevlendirilemez.

• Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmî zamanlı, proje süresiyle sınırlı olarak ve işvereni kurum olmak üzere istihdam edilen, sonuç raporunda adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri yardımcı personel görevlendirilebilir.

Bursiyerler

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı, belirlenen aylık burs limitlerini aşamaz. Burs miktarı üst sınırları aşağıda paylaşılan tabloda sunulmuştur. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs ödemesi yapılmaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:

• Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,

• Türkiye’de Kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi olmak,

• Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20 lik dilime girilmiş olması.

Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. Bir projede aynı anda en fazla 2 (iki) lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.

Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:

• Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,

• Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama,

• Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ulusal son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması.

Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans/Doktora bursiyerlerinde aranan koşullar:

• Yüksek lisans bursiyerlerinin 30 yaşın altında olması*

• Doktora bursiyerlerinin 35 yaşın altında olması*

(*) Başvuru yılının ilk günü itibariyla belirtilen yaşların doldurulmamış olması.

                                                                         Burs Miktarı Üst Sınırları

Niteliği

Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse

Ücretli Çalışıyor İse (*)

Lisans Öğrencisi

750.-TL/ay

————

Yüksek Lisans Öğrencisi

3.000.-TL/ay

(BİDEB bursiyeri olması halinde 500 TL ilave edilir)

550.-TL/ay

Doktora Öğrencisi

3.500.-TL/ay

(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.000 TL ilave edilir)

650.-TL/ay

Doktora Sonrası Araştırmacı

4.500.-TL/ay

(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.500 TL ilave edilir)

————

Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?

Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz, ancak araştırmacı olarak görev alabilirler.

TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri ise; Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında açılan çağrılara sunulan projelerde (ortak değerlendirmenin uluslararası bağımsız hakemler tarafından gerçekleştirildiği projeler) yürütücü, araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler.

 

 

 

Çağrı Takvimi

 

Çağrı Açılışı

01.12.2020

Uluslararası proje önerilerin sunulması için son tarih (Konsorsiyum adına Koordinatör tarafından yapılacaktır.)

01.03.2021

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak ulusal başvurunun onaylanması için son tarih

08.03.2021

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

08.03.2021 (17:30 Türkiye saati)

Sonuçların Bildirilmesi (Çağrı Sekretaryası tarafından Proje Koordinatörüne iletilir)

Temmuz 2021

Uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak detaylı ulusal başvuru son tarihi

TÜBİTAK tarafından duyurulacaktır.*

Proje Başlangıçları

1 Ekim 2021

 

Uluslararası konsorsiyumun proje başvurusunun uluslararası proje koordinatörü tarafından 15.02.2021 tarihine kadar elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. Bu uluslararası başvurunun yanı sıra projede yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından ayrıca TÜBİTAK’a, çağrı duyurusunda belirtilen tarihe kadar PBS üzerinden ulusal başvurunun elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir. Çağrı, PBS üzerinde “Çoklu İşbirliği Destek Programları” başlığı altında “CHIST-ERA IV ERA-NET 2020 Başvurusu” olarak yer alacaktır. TÜBİTAK’a sunulan başvurular TÜBİTAK tarafından ulusal uygunluk kriterlerine göre incelenecektir. Proje ortağı ülkelerin ulusal başvuru kurallarını ve çağrı metninde belirtilen başvuru koşullarını sağlamayan projeler iade edilecektir. Bu koşulları sağlayan projeler çağrı sekretaryası tarafından koordine edilecek olan hakem/panel değerlendirmesine tabi olacaktır.

Çağrı sekretaryası tarafından koordine edilecek uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirmesi sonuçları TÜBİTAK tarafından nihai değerlendirme sonucu olarak kabul edilecektir. Desteklenecek projeler hakem değerlendirme sonuçları temel alınarak tüm fonlayıcıların temsil edildiği Çağrı Yürütme Kurulu toplantısında belirlenecektir. Uluslararası değerlendirme sonucu olumsuz olan projeler, ilgili çağrı kapsamında ulusal desteklerden faydalanamazlar.

Yalnızca çağrı sekretaryası tarafından koordine edilecek uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirme sonuçları olumlu olan projelerde yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’a PBS üzerinden detaylı ulusal başvuru ulusal başvurunun elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir. Bu durumda olan kurum/kuruluşlara detaylı ulusal başvuru tarihleri TÜBİTAK tarafından ayrıca duyurulacaktır.

 

ÖNEMLİ UYARI:

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları’na zamanında başvuru yapılması önem arz etmekte olup bu sürecin yürütülmesi tamamen proje yürütücülerinin sorumluluğundadır. Başvurular bireysel olabildiği gibi kurumsal da yapılabilmektedir. Buna istisna olarak Başbakanlık Genelgesi gereği Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne yapılacak olan NES başvuruları yalnızca kamu kurumları tarafından kurumsal olarak yapılabilmektedir.

E-imzalı başvuru süreci ile ilgili soru ve önerileriniz için ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Ulusal Başvuruda PBS’ye Yüklenmesi Gerekli Belgeler:

Proje İngiizce ortak başvuru formu ve eklerinin yanı sıra ulusal başvuru kapsamında PBS’ye yüklenmesi gereken aşağıdaki belgelerin, “aslı” veya “aslı gibidir” onaylı kopyasının TÜBİTAK tarafından talep edilmesi durumunda ibraz edilmek üzere proje yürütücüsü tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir. Her iki aşamada da PBS’ye yüklenmesi gereken “KOBİ Beyannamesi” ve “4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Şirketler Bünyesinde Görev Yapan Üniversite Öğretim Elemanları için Proje Başvurusu İzin Formu” hariç diğer belgelerin en geç İkinci Aşama başvurusu ile birlikte sunulması gerekmektedir.

Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay Belgesi (Proje ekibinde yabancı uyruklu var ise)

Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü

• Feragat Formu (Eğer gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi)

• Etik Kurul Onay Belgesi (Eğer gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi)

• Yasal/Özel İzin Belgesi (Eğer gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi)

• Destek Mektupları (Eğer gerekli ise)

• TÜBİTAK Başkanlık Onay Yazısı (Proje ekibinde TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması halinde | Ayrıntılı Bilgi)

• Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) olma şartlarına ulaşamamış sermaye şirketleri ve KOBİ niteliğindeki işletmelerin olması durumunda “KOBİ Beyannamesi”

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Şirketler Bünyesinde Görev Yapan Üniversite Öğretim Elemanları için Proje Başvurusu İzin Formu

Özel Kuruluşlar Tarafından Ulusal Başvuru Sırasında Ek Olarak Taratılarak PBS’ye Yüklenmesi Gerekli Belgeler  (Ayrıntılı Bilgi)

• Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketin güncel unvan ve adresinin yer aldığı sayfanın fotokopisi)

• Oda Sicil Kayıt Sureti (Islak imzalı aslı veya belgenin alındığı kurumdan aslı gibidir onaylı)

• İmza Sirküleri (Noter onaylı nüshası)

• Yetki Belgesi (Şirketi temsile yetkili kişinin belirtildiği ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınmış belge-Islak imzalı aslı veya belgenin alındığı kurumdan aslı gibidir onaylı)

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

TÜBİTAK 1071 destek programı kapsamında desteklenen projelerde ‘Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları’ hükümleri uygulanır.

Diğer Önemli Hususlar

 •  Bir projede PBS üzerinde bir yürütücü kuruluşun bulunması ile birden fazla yürütücü kuruluşun bulunması arasındaki farklar tabloda detaylandırılmıştır.

Bir yürütücü kuruluşun olması durumunda

Birden fazla yürütücü kuruluşun olması durumunda

PBS üzerinde “Yürütücü Kuruluşlar” sekmesinde sadece bir yürütücü kuruluş vardır. Proje ekibi bu kuruluş altında tanımlanmıştır.

PBS üzerinde “Yürütücü Kuruluşlar” sekmesinde birden fazla yürütücü kuruluş vardır. Her bir yürütücü kuruluş için proje ekibi ayrı ayrı tanımlanmıştır.

Tek proje yürütücüsü vardır.

Tanımlanan her bir yürütücü kuruluşun bir proje yürütücüsü vardır. Proje yürütücüleri arasında yapılan protokolle belirlenen ve projenin yönetiminden TÜBİTAK’a karşı sorumlu proje yürütücüsü “Proje Yöneticisi” olarak tanımlanır. Yürütücü kuruluş sayısında üst sınır yoktur. Her bir proje kapsamında yürütücü kuruluşlar tarafından talep edilen katkı miktarı toplamı çağrı için belirlenen proje destek üst limitini aşamaz.

Proje bütçesi tek bir proje hesabına (yürütücü kuruluş) transfer edilir.

Tüm yürütücü kuruluşlar için ayrı ayrı proje hesapları açılır. Her bir yürütücü kuruluş için onaylanan proje bütçeleri, ilgili yürütücü kuruluşların hesaplarına ayrı ayrı transfer edilir.

Proje kapsamında yapılan harcamalar sadece yürütücü kuruluş tarafından yapılabilir. Satın alınan taşınmazlar yürütücü kuruluşun ayniyatına kaydedilir.

Her bir proje yürütücüsü, kendisine transfer edilen bütçeyi proje yöneticisi ile koordineli bir şekilde kullanır. Proje kapsamında satın alınan taşınmazlar ilgili proje yürütücüsü kuruluşun ayniyatına kaydedilir.

Proje başvuruları çevrimiçi sistemde (PBS) proje yürütücüsü tarafından yapılır.

Proje başvuruları çevrimiçi sistemde (PBS) proje yöneticisi tarafından yapılır.

 

 • Proje yürütücüsü olarak bu çağrıya birden fazla proje başvurusunda bulunulabilir.
 • Aynı proje önerisi ile aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapılamaz.
 • Uluslararası proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri desteklenmez.
 • Projenin ulusal destek başlangıç tarihi en erken uluslararası projenin destek başlangıç tarihi olabilir. Ancak, ulusal destek başlangıç tarihinin proje önerisinin e-imza sürecinin PBS üzerinden tamamlandığı tarihten sonra olmasına ve ayın birinci/onbeşinci günü olarak belirlenmesine dikkat edilmelidir.
 • Proje yürütücüsü özel kuruluşların yardımcı personel görevlendirmeleri için TÜBİTAK 1007 Programı Usul ve Esasları’nın ilgili hükümleri geçerli olacaktır.
 • Desteklenmesine karar verilen bir projenin TÜBİTAK’a başvuru tarihinden itibaren bir yıl geçmesi halinde, proje yürütücüsü özel kuruluşun başvuruda belirlenen personel ücretlerine, Grup Yürütme Kurulu kararı ile 1007 Programı Usul ve Esasları ilgili hükümleri kapsamında en fazla TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından yeni takvim yılına ait belirlenmiş zam oranında ücret artışı eklenebilir.
 • Projelerin durdurma, yürürlükten kaldırma ve iptali hususlarında TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmeliğin ve Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esasların ilgili hükümlerinin hükümleri uygulanır. Ayrıca, iptal edilen projelerde, proje yürütücüsü özel kuruluşun/kuruluşların kusurlu olması halinde ilgili proje yürütücüsü özel kuruluşa/kuruluşlara proje kapsamında yapılan bütün harcamalar yasal faiziyle birlikte geri alınır.
 • Gelişme/sonuç raporlarının (özel kuruluşlar için Yeminli Mali Müşavir denetim ve tasdik raporu dâhil) proje sözleşmesi gereği TÜBİTAK’ a gönderilmesi gereken tarihte gönderilmemesi durumunda, Grup Yürütme Kurulu kararı ile özel kuruluşların ilgili döneme ait gelişme/sonuç raporlarına ilişkin transfer tutarı üzerinden yüzde otuz (%30)’a kadar kesinti uygulanabilir. Bu hüküm gecikmenin mücbir sebeplerden kaynaklandığının tespit edilmesi halinde uygulanmaz.
 • Uluslararası çağrı sekretaryası tarafından projenin tüm ortakları arasındaki görev ve sorumlulukları, proje sonuçlarının kullanımını ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili konuları düzenleyen bir konsorsiyum anlaşmasının yapılması zorunlu tutulmakta ise ilgi anlaşmanın düzenlenmesinde ve yürürlüğe alınmasında sorumluluk proje ortaklarına aittir. TÜBİTAK tarafından örnek teşkil edecek bir konsorsiyum anlaşma metni taslağı paylaşılmamaktadır. Projenin Türk ortakları tarafından, TÜBİTAK desteğinin konsorsiyum anlaşmasının yürürlüğe alınmasından sonra başlatılması talep edilmelidir.
 • Projede görev alan anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortakları ve limited şirket ortağı müdürlerin maliyetinin desteklenebilmesi için ücretlerle ilgili esas sözleşmede hüküm bulunması veya genel kurul kararı alınması gerekir. Genel kurul kararının alınması gerektiği durumda, genel kurul kararının alındığı tarihten sonraki maliyetleri desteklenir.

Çağrı ile ilgili İletişim Bilgileri (UPAG):

Adı Soyadı: K. Öncü ŞEN

E-mail: oncu.sen@tubitak.gov.tr     

Tel.: 0312 298 1809

Çağrı ile ilgili İletişim Bilgileri (UİDB):

Adı Soyadı: Utku ÇETİN         

E-mail: utku.cetin@tubitak.gov.tr     

Tel.: 0312 298 1775