1 – TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU

TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü – OZAN” isimli teknolojinin yapma bilgisi (know-how) TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile Lisans Alana üretime geçmek için gerekli altyapı hazırlığını tamamlaması için mücbir sebepler hariç azami 2 (iki) yıl ve bu sürenin sona ermesi ile başlayıp üretim, kullanım ile satış çalışmaları için 5 (beş) yıllığına teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecektir. Kurumumuz tarafından aranan şartları sağlayan tüm istekliler, teknoloji transfer başvurusunda bulunabilir.

Teknoloji Transfer Bedeli (USD ($), KDV Hariç)

Peşinat

60.000

Royalti Bedeli

Lisans Alanın Satış Fiyatı Üzerinden % 6 Royalti Alınması

2 – TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Teknoloji Transferi ile ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ANKARA).

İlgili Personel: Rahmi Burak ERGÜL – Tel: (0312) 468 53 00/1703

Çağrı Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık.

3 – TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ

Fikrî ürün; güvenlik kuvvetlerinin sınır ötesi ve sınır içi intikal bölgeleri ile ihtiyaç duyulan diğer alanlarda mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) aramasını hızlı, kolay ve yüksek doğrulukla yapabilmesi için geliştirilmiştir. Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü – OZAN; hızlı kurulum, hafif tasarım, kolay kullanım, ergonomik/katlanabilir oluşu ve gelişmiş toprak dengeleme özellikleri ile öne çıkmaktadır.

Söz konusu fikrî ürün, 30 Nisan 2020 Tarih ve 31114 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan “5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (KTL)” içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle; Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü – OZAN teknolojisinin transferi, Millî Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) alınan teknoloji transfer izni kapsamında gerçekleştirilecektir. Teknoloji Transfer Paketinin içeriği, başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacaktır.

Teknolojiyi transfer edenlerin Teknoloji Transfer Paketini yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi güvenlik güçlerimiz bünyesinde kullanılacak ürünlerin üretiminde kullanması, ilgili teknolojinin ihraç sürümlerini üretilebilmesi için MSB’den ayrıca izin alması ile teknolojiyi transfer etmek isteyen isteklilerin ISO 9001 Kalite Belgesine sahip olması gerekmektedir.

4 – BAŞVURU ŞARTLARI

 • İsteklilerin Sağlaması Gereken Şartlar
 1. Teknolojiyi transfer edecek ve kullanacak firmaların başvuru esnasında ticari bir şirket hüviyetinde kurulmuş olması gerekmektedir. 
 2. Millî Savunma Bakanlığı’ndan alınacak, gizlilik derecesine uygun Tesis Güvenlik Belgesi (TGB) ve projeye nüfuz edecek herkes için Kişi Güvenlik Belgeleri (KGB) gerekmektedir.
 3. TÜBİTAK ile teknoloji transferi için sözleşme imzalandıktan sonra Millî Savunma Bakanlığı’ndan Üretim İzin Belgesi alınması gerekmektedir.
 4. Yukarıdaki maddede belirtilenden farklı bir tüzel kişiliğe ve/veya hukuki statüye haiz olan istekliler tarafından sağlanması gereken şartlar TÜBİTAK tarafından belirlenecektir.
 • İstekliler Tarafından Sunulması Gereken Evraklar
 1. İmza yetkilisi tarafından imzalanmış başvuru üst yazısı,
 2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve belgegeçer numarası ile varsa elektronik posta adresi,
 3. Kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret/esnaf sicil numarasını içeren oda kayıt sicil sureti ile vergi kimlik mükellefiyet numarası,
 4. Sözleşme imzalayacak kişinin yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 5. Sözleşme tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 6. TÜBİTAK, ihtiyaç duyması halinde, yukarıdakilerden farklı olarak ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.
 7. Ticari şirket hüviyetinden farklı bir tüzel kişiliğe ve/veya hukuki statüye haiz olan istekliler tarafından sunulması gereken evraklar TÜBİTAK tarafından belirlenecektir.
 • Başvuruda Bulunamayacak Kişiler
 1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,
 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
 3. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

NOT: Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü – OZAN Teknolojisinin Transferi; 5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun”, 5202 sayılı “Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu”, 06 Mayıs 2007 Tarihli ve 26514 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan “Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik”, 04 Haziran 2010 Tarihli ve 27601 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan “Savunma Sanayi Güvenliği Yönetmeliği”,  30 Nisan 2020 Tarih ve 31114 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan “5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (KTL)”, MSY.:317-2(C) MSB Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi ve sair mevzuat uyarınca gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda; konu ile ilgili olarak savunma sanayii alanındaki herhangi bir gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme ya da gizlilik dereceli proje ile araştırma ve geliştirme, üretim, test ve değerlendirme, bakım ve onarım, modifikasyon/modernizasyon vb. faaliyetlerde bulunulacak tesisler için “Tesis Güvenlik Belgesi (TGB)” ve görevlendirilecek personel için “Kişi Güvenlik Belgesi (KGB)” alınması ve TÜBİTAK ile teknoloji transferi için sözleşme imzalandıktan sonra KTL kapsamında üretim yapılabilmesi için 5201 Sayılı Kanun uyarınca Millî Savunma Bakanlığı’ndan Üretim İzin Belgesi alınması gerekmektedir. Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/katlanabilir-metal-mayin-dedektoru-ozan-teknoloji-transferi