06/08/2018 tarih ve 30501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Kızıl Ötesi Kulak Termometreleri (IRET) Referans Kalibrasyon Sistemi Teknolojisi” Transferi

1 – TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU

TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Kızıl Ötesi Kulak Termometreleri (IRET) Referans Kalibrasyon Sistemi Teknolojisi” TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile 5 (beş) yıllığına Kurumumuz tarafından aranan şartları sağlayan tüm isteklilere açık olarak teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecektir.

Teknoloji Transfer Bedeli (KDV Hariç)

Royalti Bedeli

– Kavite ve Kalibrasyon Banyosundan Oluşan Sistem Satış Fiyatı Üzerinden % 10 Royalti Alınması

– Yalnızca Kavite Satılması Durumunda, Kavitenin Satış Fiyatı Üzerinden % 10 Royalti Alınması

 

2 – TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Teknoloji Transferi ile ilgili detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir. (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ANKARA, tto@tubitak.gov.tr)

İlgili Personel: M. Sena ALPASLAN – Tel: (0312) 468 53 00/1856, sena.alpaslan@tubitak.gov.tr

Çağrı Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık.

 

3 – TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ

Kızıl ötesi (Infrared-IR) teknolojisi sıcaklık ölçümlerini dokunmadan ve daha doğru yaptığı için sağlık alanında son yıllarda daha fazla tercih edilmektedir. Sağlık kuruluşlarında ve günlük yaşamda evlerde sıklıkla kullanılan kızıl ötesi kulak termometreleri (Infrared Ear Termometers-IRET) cihazlarının doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığının, yani doğru ölçüm yapıp yapmadığının belirlenmesi için kalibrasyon yapılması gerekmektedir. IRET’lerin kalibrasyonu için piyasada genel kabul gören bir kalibratör bulunmamaktadır.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen IRET kalibrasyon cihazı özel üretim tekniği ile geliştirilmiş olup boyanmış standart kaviteler ve hassas sıcaklık banyosu sisteminden oluşmaktadır. Kaviteler hem Amerikan Standardı ASTM E1965-98 hem de Avrupa Standardı EN-12470-5:2003(E)’ye uygundur. Kavitelerin emisivite değerleri ölçülmüş ve sistemin doğrulaması UME’de gerçekleştirilmiştir.

Kompakt ve kullanıcı dostu olarak tasarlanmış sistem ile güvenilir ve standartlara uygun kalibrasyon yapmak mümkündür. Bu teknolojiye sahip firma IR sıcaklık ölçümleri konusunda söz sahibi olacak ve benzer yan ürünler (örneğin kavite) üretip satabilecektir. IRET kalibrasyon cihazı gelişime ve iyileştirmeye açıktır.

Transfere konu cihaz teknolojisi -40 ile +100 arasındaki sıcaklıklarda çalışma sıcaklığına sahip olup sıcaklık stabilitesi 0,01, sıcaklık homojenitesi ise 0,02dir.

Teknoloji Transfer Paketi başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacaktır.

4 – BAŞVURU ŞARTLARI

  • Firmanın Sağlaması Gereken Şartlar
  1. Teknolojiyi transfer edecek ve kullanacak firmaların başvuru esnasında ticari bir şirket hüviyetinde kurulmuş olması gerekmektedir.
  • Firma Tarafından Sunulması Gereken Evrak
  1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve belgegeçer numarası ile varsa elektronik posta adresi,
  2. Kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret/esnaf sicil numarasını içeren oda kayıt sicil sureti ile vergi kimlik mükellefiyet numarası,
  3. Sözleşme imzalayacak kişinin yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  4. Sözleşme tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  • Başvuruda Bulunamayacak Kişiler

a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

NOT: Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/kizil-otesi-kulak-termometreleri-iret-referans-kalibrasyon-sistemi-teknolojisi