Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (European Joint Programme on Rare Diseases – EJP RD) (http://www.ejprarediseases.org/), Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk2020 Programı çerçevesinde desteklenen 35 ülkeden 130 kurum ve kuruluşun yer aldığı uluslararası bir platformdur. Amacı, Avrupa nadir hastalıklar araştırma alanında ihtiyaç duyulan acil, akılcı stratejileri oluşturarak yenilikçi klinik çalışmalarla hızlı ve düşük maliyette ilaçların keşfi ve hastaların yaşam kalitesini artıracak özel bakım yöntemlerinin geliştirilmesidir.

Bu çerçevede, EJP RD 2022 yılı uluslararası ortak araştırma projeleri çağrısında “Nadir hastalıkların teşhisini hızlandırmak ve teşhis amaçlı izlemeyi kolaylaştırmak için yeni analitik araçların ve yolların geliştirilmesi – Development of new analytic tools and pathways to accelerate diagnosis and facilitate diagnostic monitoring of rare diseases”  başlığında araştırma projeleri desteklenecektir.

Çağrıya son başvuru tarihi 16 Şubat 2022 (14:00, CET)

Çağrıya başvuracak proje konsorsiyumlarının araştırma proje önerileri aşağıdaki alt alanlardan en az birini içermelidir:

 1. Fenotip odaklı teşhis: farklı ontolojiler arasında entegrasyon, paylaşılan yolların entegrasyonu, dijital fenotipleme, teşhise yardımcı olarak sağlıkla ilgili verileri çıkarmak için yapay zeka yaklaşımlarının/uygulamalarının geliştirilmesi,
 2. Erken tanı ve izleme için prognostik belirteçler/biyobelirteç araştırmaları,
 3. Altta yatan farklı mekanizmalar (örneğin mozaisizm, genomik (kodlamayan) değişiklikler, gen regülasyonu, kompleks kalıtım) nedeniyle analizi zor olan hastalıkların teşhisi için, yeni genomik/fonksiyonel genomik teknolojileri, multi-omik, matematik, biyoistatistik, biyoinformatik ve yapay zekâ yaklaşımlarını içeren yeni metodolojiler geliştirilmesi,
 4. Klinik kullanım için önemi bilinmeyen (VUS) varyantları küresel olarak sınıflandırmak için fonksiyonel stratejiler; VUS ve patojenik varyantları ayırt etmek için (in vitro) sistemlerin kurulması (örn. derin intronik varyantlar için eklemenin bozulmasının, protein fonksiyonunun kaybının ve toksik protein fonksiyonunun kazanımının teyit edilmesi),
 5. Özellikle altta yatan moleküler mekanizmaları zaten bilinen hastalıklarla ortak olan yeni keşfedilen hastalıkların tanısını mümkün kılmak için yol modellerinin geliştirilmesi.

Çağrı kapsamı dışında bırakılan konular ve yaklaşımlar aşağıda belirtilmektedir:

 • İlaç, tedavi, cerrahi prosedür ve/veya tıbbi teknoloji prosedürlerinin etkinliğini kanıtlamak için yapılan girişimsel klinik araştırmalar. Bu kapsama, iki cerrahi teknik veya terapinin karşılaştırılması gibi etkinliği karşılaştıran çalışmalar girmektedir. Ayrıca, klinik faz IV farmakovijilans çalışmalara da destek verilmez.
 • Tıbbi cihazların güvenliğinin özel olarak test edilmesine ilişkin çalışmalar,
 • EJP RD JTC 2020 çağrısı konusu olan yeni tedavilerin geliştirilmesini elen alan projeler,
 • Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı’nın (JPND) konusu olan yalnızca nadir nörodejeneratif hastalıklara odaklanan projeler. Buna dâhil olan nörodejeneratif hastalıklar: Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar; Parkinson hastalığı (PD) ve PD ile ilgili bozukluklar; Prion hastalığı; Motor Nöron Hastalıkları; Huntington hastalığı; Spinal Musküler Atrofi ve Spinoserebellar Ataksinin baskın formları (Çocukluk çağı demans ve nörodejeneratif hastalıklar çağrı kapsamındadır),
 • Nadir bulaşıcı hastalıklar, nadir kanserler ve yaygın hastalıkların tedavisinde nadir görülen advers ilaç etkileşimleri.

Konsorsiyum Yapısı

 • Proje konsorsiyumu, çağrıya katılım sağlayan ülkelerden oluşan en az 4 farklı ülkeden 4 ortak içermelidir.
 • Proje konsorsiyumunda aynı ülkeden en fazla 2 ortak yer alabilir.
 • Proje süresi en fazla 3 yıl olmalıdır.
 • Sadece uluslararası projeler desteklenecektir.

Önemli Bilgi

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri kapsamında desteklenecektir.

EJP RD Ortak Arama Aracı: Çağrıya başvurmak için ortak arıyorsanız, EJP RD Ortak Arama Aracını https://live.eventtia.com/en/jtc2022matchmaking kullanarak ortak bulabilirsiniz.

Çağrı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Çağrı başvuru dokümanları ve rehberine ulaşmak için tıklayınız

Çağrıya ulusal başvuru yapmak zorunludur. Ulusal başvuru süreç dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı İrtibat Kişileri

Uluslararası Başvuru Koşulları ve EJP RD hakkında bilgi için:
Dr. Jale ŞAHİN
TÜBİTAK, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB)
jale.sahin@tubitak.gov.tr

Ulusal Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:
Ebru İMAMOĞLU
TÜBİTAK, Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
ebru.imamoglu@tubitak.gov.tr

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/nadir-hastaliklarda-avrupa-ortak-programi-ejp-rd-2022-yili-cagrisi-basvurulara-acildi